Ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan với điểm đánh giá tình trạng khớp trên người bệnh hemophilia ở miền Bắc, Việt Nam

  • Đặng Thị Thúy Hằng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
  • Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Main Article Content

Keywords

Hemophilia, HJHS, rối loạn cơ xương, rối loạn đông máu

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến điểm đánh giá tình trạng khớp - HJHS 2.1 trên người bệnh hemophilia ở miền Bắc Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên người bệnh hemophilia tại 4 tỉnh/thành phố phía Bắc từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022. Kết quả: Tổng số 82 người bệnh đã được lượng giá (tuổi trung bình là 27 ± 11,97), trong đó có 61 hemophilia A (HA) và 21 hemophilia B (HB). Tổng điểm tình trạng khớp trong bệnh hemophilia (Hemophilia Joint Health Score - HJHS) là 24 (9-45). Điểm HJHS khác nhau giữa nhóm tuổi và mức độ bệnh. Trong nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận mối tương quan thuận, mạnh mẽ giữa điểm HJHS toàn bộ với tuổi, số lần chảy máu khớp trung bình hàng năm, nhưng không ghi nhận sự khác biệt về điểm HJHS toàn bộ giữa HA và HB. Kết luận: Điểm HJHS toàn bộ tương đối cao, phân bố không đều và chức năng vận động của khớp bị hạn chế nhiều. Do đó, người bệnh hemophilia nên được tham gia các chương trình kiểm tra chức năng khớp định kỳ ở mọi lứa tuổi và kết hợp tập luyện phục hồi chức năng một cách toàn diện, lâu dài. Người bị bệnh hemophilia cần được giáo dục về các phương pháp phòng ngừa, bảo vệ khớp và đảm bảo nguồn thuốc sẽ giúp người bệnh kiểm soát số lần chảy máu khớp hàng năm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Khải Hoàn, Nguyễn Quỳnh Anh (2021) Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Hemophilia điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương năm 2020. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển 5(5), tr. 99-108.
2. Nguyễn Minh Tuấn, Lê Tường Giao, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Mai Anh và cộng sự (2016) Điều trị tổn thương khớp ở bệnh nhân Hemophilia theo hướng chăm sóc toàn diện. Y học Thành phố Hồ Chí Minh 20(4), tr. 66-71.
3. Davari M, Gharibnaseri Z, Ravanbod R, Sadeghi A (2019) Health status and quality of life in patients with severe hemophilia A: A cross-sectional survey. Hematology reports 11(2): 78-94.
4. Feldman BM, Funk SM, Bergstrom BM et al (2011) Validation of a new pediatric joint scoring system from the International Hemophilia Prophylaxis Study Group: validity of the hemophilia joint health score. Arthritis care & research 63(2): 223-230.
5. Ma L, Fan M, Xue F, Jiang WX (2019) Clinical Analysis of Joint Health Status of Patients with Hemophilia Treated on-Demand. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi 27(1): 185-191.
6. Lobet S, Meité N, Koninckx MI et al (2019) Implementation and assessment of a self - and community-based rehabilitation programme in patients with haemophilia from Côte d'Ivoire. Haemophilia 25(5): 859-866.
7. Payal V, Sharma P, Chhangani N P, Janu Y, Singh Y, Sharma A (2015) Joint Health Status of Hemophilia Patients in Jodhpur Region. Indian journal of hematology & blood transfusion: An official journal of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion 31(3): 362-366.
8. Serban M, Mihailov D, Arghirescu S et al (2017) A cross-sectional analysis of joint status and quality of life in children and adolescents with haemophilia in Romania. Hamostaseologie, Eine Querschnittanalyse des Gelenkestatus und der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen mit Hämophilie in Rumänien 37(S01): S5-S8.
9. St Louis J, Abad A, Funk S et al (2022) The Hemophilia Joint Health Score version 2.1 Validation in Adult Patients Study: A multicenter international study. Res Pract Thromb Haemost 6(2): 12690.
10. Saulyte Trakymiene S, Ingerslev J, Rageliene L (2010) Utility of the Haemophilia Joint Health Score in study of episodically treated boys with severe haemophilia A and B in Lithuania. Haemophilia: The official journal of the World Federation of Hemophilia 16(3): 479-86.
11. Zhao L, Yang H, Li Y et al (2022) Joint status and related risk factors in patients with severe hemophilia A: A single-center cross-sectional study. Hematology (Amsterdam, Netherlands) 27(1): 80-87.