So sánh một số yếu tố nguy cơ giữa 2 nhóm nhiễm nấm máu do C. albicans và C. non-albicans

  • Ngô Minh Xuân
  • Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Main Article Content

Keywords

Yếu tố nguy cơ, Candida albican, Candida non-albicans

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh các yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm Candida spp. ở trẻ sơ sinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm nấm máu ở 2 nhóm trẻ có nhiễm nấm C. albicans C. non-albicans trên 90 trẻ sơ sinh nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 06/2014 đến tháng 06/2019 được chẩn đoán nhiễm nấm Candida máu. Kết quả: Không có sự khác biệt về tuổi thai, cân nặng lúc sinh, giới tính, ngày tuổi nhập viện, dị tật bẩm sinh, phẫu thuật ổ bụng, tỷ lệ đặt và thời gian lưu nội khí quản, số loại và thời gian sử dụng kháng sinh trước nhiễm nấm, tỷ lệ sử dụng kháng H2, thời gian nuôi tĩnh mạch lipid. Nhóm C. non-albicans so với C. albicans có tỷ lệ đặt catheter và thời gian lưu catheter tĩnh mạch trung tâm dài hơn, thời gian nuôi ăn tĩnh mạch kéo dài, thời gian sử dụng kháng sinh dài hơn, thời gian nằm viện kéo dài. Kết luận: Tỷ lệ đặt catheter, thời gian lưu catheter tĩnh mạch trung tâm, thời gian nuôi ăn tĩnh mạch, thời gian sử dụng kháng sinh, thời gian nằm viện của nhóm C. non-albicans kéo dài hơn nhóm C. albicans.


Từ khóa: Yếu tố nguy cơ, Candida albican, Candida non-albicans.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Motta FA, Dalla-Costa LM, Muro MD et al (2017) Risk factors for candidemia mortality in hospitalized children. Jornal de pediatria 93(2): 165-171.
2. Caggiano G, Lovero G, De Giglio O et al (2017) Candidemia in the neonatal intensive care unit: A retrospective, observational Survey and analysis of literature data. BioMed research international 2017: 7901763
3. Chi HW, Yang YS, Shang ST et al (2011) Candida albicans versus non-albicans bloodstream infections: The comparison of risk factors and outcome. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 44(5): 369-375.
4. Fu J, Ding Y, Wei B et al (2017) Epidemiology of Candida albicans and non-C. albicans of neonatal candidemia at a tertiary care hospital in western China. BMC infectious diseases 17(1): 329.
5. Botero-Calderon L, Benjamin Jr DK, Cohen-Wolkowiez M (2015) Advances in the treatment of invasive neonatal candidiasis. Expert opinion on pharmacotherapy 16(7): 1035-1048.
6. Hassan DM, Yousef RH, Elhamed WAA et al (2018) Candidemia in the neonatal Intensive care unit: Insights on epidemiology and antifungal drug susceptibility patterns. Archives of Pediatric Infectious Diseases: 1-6.
7. Basu S, Kumar R, Tilak R et al (2017) Candida blood stream infection in neonates: Experience from a tertiary care teaching hospital of central India. Indian pediatrics 54(7): 556-559.