Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến thông thường khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018

  • Lê Thị Hồng Thanh
  • Đặng Văn Em

Main Article Content

Keywords

Bệnh vảy nến thông thường, yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến bệnh vảy nến thông thường. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang. 130 bệnh nhân khám tại Phòng khám Chuyên đề vảy nến - Bệnh viện Da liễu Trung ương được chẩn đoán xác định bệnh vảy nến thông thường. Kết quả và kết luận: Một số yếu tố liên quan: Tuổi đời hay gặp nhất từ 50 - 59 tuổi chiếm 25,38%, tuổi từ 40 - 69 tuổi chiếm 59,99%. Nam giới chiếm 66,15%. Stress gặp 38,46%, vảy nến xuất hiện tháng 10 - 12 là chủ yếu chiếm 58,46%, tiền sử gia đình gặp (16/130) 12,32%, bệnh kết hợp gặp nhiều nhất rối loạn chuyển hóa lipid chiếm 16,92%, tăng huyết áp chiếm 16,92%, đái tháo đường 9,23%. Vị trí tổn thương khởi phát vùng đầu chiếm 72,31%, vị trí tổn thương hiện tại vùng thân mình cao nhất 91,54%, mức độ nhẹ chiếm 53,08%, nặng chiếm 36,15% và vừa chiếm 10,77%.


 


Từ khóa: Bệnh vảy nến thông thường, yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến - Sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Nhà xuất bản Y học, tr. 22-74.
2. Đặng Văn Em (2000) Nghiên cứu một số yếu tố khởi động, cơ địa và một số thay đổi miễn dịch trong bệnh vảy nến thông thường. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Đỗ Tiến Bộ (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng uống vitamin A acid (soriatane), Luận văn chuyên khoa cấp 2, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009) Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và tác dụng điều trị bệnh vảy nến bằng đường uống methotrexate trong 36 giờ/tuần. Luận án Thạc sỹ y học, Học viện Quân y.
5. Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Cảnh Cầu, Trương Mộc Lợi (1992) Bệnh vảy nến. Nhà Xuất bản Y học.
6. Phan Huy Thục (2015) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mối liên quan giữa nồng độ cytokine với kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng methotrexate. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Christophers E, Mrowietz U (2003) Psoriasis. Fitzpatricks Dermatology in General Medicine, The Mc Graw-Hill, Sixth edition 2: 476-494.
8. Lebwohl M (2003) Psoriasis. The Lancet 361: 1197-1204.
9. Mrowwietz U, Reich K (2009) Psoriasis - new insights into pathogenesis and treatment. Dtsch Arztebl Int 106(1-2): 11-18.