Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận ghép trên người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Nguyễn Việt Hải
  • Kiều Đức Vinh
  • Nguyễn Tuấn Đạt
  • Phạm Ngọc Hưng
  • Trần Văn Linh

Main Article Content

Keywords

Ghép thận, cắt thận trên người cho sống, nội soi qua phúc mạc

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận ghép trên người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 38 bệnh nhân hiến thận, được lấy thận ghép bằng phẫu thuật nội soi qua phúc mạc tại Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện TWQĐ108 từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2019. Kết quả: 38 trường hợp có tuổi trung bình 34,5 ± 10,77 tuổi, bao gồm 32 nam (84,2%) và 6 nữ (15,8%), người hiến không cùng huyết thống chiếm tỷ lệ 100%, lấy thận trái 29 trường hợp (76,3%), lấy thận phải 9 trường hợp (23,7%), 30 trường hợp (79%) có 1 động mạch và 1 tĩnh mạch, 7 trường hợp (18,4%) có 2 động mạch và 1 tĩnh mạch, 1 trường hợp (2,6%) có 1 động mạch và 2 tĩnh mạch. Thời gian phẫu thuật: 194 ± 48 phút (90 - 290 phút), thời gian thiếu máu nóng: 2 phút 23 giây, 1 trường hợp chảy máu phải mổ lại cầm máu (2,6%), truyền máu 1 trường hợp (2,6%), thời gian nằm viện 5,10 ± 1,43 ngày. Kết luận: Phẫu thuật lấy nội soi qua phúc mạc lấy thận ghép trên người cho sống là phương pháp lấy thận ít sang chấn, hiệu quả cao và an toàn.


Từ khoá: Ghép thận, cắt thận trên người cho sống, nội soi qua phúc mạc.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Trung Hải (2004) Một số kinh nghiệm bước đầu qua ghép thận từ người cho sống. Tạp chí Ngoại khoa, 54(4), tr. 11-14.
2. Hamburger J, Crosnier J, Dormont J et al (1972) Renal tranpslantation - Theory and practice. Williams & Wilkins company, 14th edition.
3. Ratner IF, Ciseck IJ, Moore RG (1995) Laparoscopic live donor nephrectomy. Transplantation-Baltimore 60(9): 1047-1049.
4. Hoznek A, Olsson IF, Salomon I, Saint F, Cicco A (2001) Retroperitoneal laparoscopic living-donor nephrectomy. European urology 40(6): 100-102.
5. Cambell MF (1970) Renal transplantation. Urology, Edition revolucionaria, 2nd edition, Cuba: 2413-2417.
6. Delpizzo JJ, Sklar GN (1999) Helical computerzed tomography arteriography for evaluation of living donors undergary laparoscopic nephrectomy. J. Urol 162(1): 31-34.
7. Pozniak MA, Balison DJ, Lee FT et al (1998) CT angiography of potential renal transplant donors. Radiographics 18(3): 565-587.
8. Nanidis TG, Antcliffe D, Kokkinos C, Borysiewicz CA (2008) Laparoscopic versus open live donor nephrectomy in renal transplantation a meta-analysis. Annals of surgery 247(1): 58-70.