Đánh giá cơ cấu các mặt bệnh hô hấp tại Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giai đoạn 2014 - 2018

  • Nguyễn Thị Khuyến
  • Đinh Thị Minh

Main Article Content

Keywords

Cơ cấu mặt bệnh hô hấp, ung thư phổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ các mặt bệnh hô hấp thường gặp và sự thay đổi của chúng trong 5 năm từ 2014 đến 2018 tại Khoa Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu hồ sơ ra viện của tất cả bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2014 đến năm 2018, chẩn đoán được lấy theo chẩn đoán xác định khi ra viện. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 64,83 tuổi, cao nhất 99 tuổi, thấp nhất 12 tuổi, tỷ lệ nam/nữ là 3/1. Số lượng bệnh nhân năm 2014 là 1338 ca, năm 2015 là 1234 ca, năm 2016 là 1417 ca, năm 2017 là 1590 ca, năm 2018 là 1619 ca, trong đó, ung thư phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,7%, tiếp theo là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 11,26%, lao 9,7%. Có sự tăng lên về tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi từ 38% năm 2014 lên 66,8% năm 2018 (p<0,05), các mặt bệnh khác sự thay đổi khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ bệnh nhân lao và hen phế quản xu hướng giảm dần. Kết luận: Số lượng bệnh nhân hô hấp nhập viện và điều trị nội trú ngày càng gia tăng, đặc biệt bệnh nhân ung thư phổi tăng gấp 2 lần sau 5 năm, đây là một điều rất đáng báo động, các mặt bệnh hô hấp khác thay đổi không có ý nghĩa thống kê.


Từ khóa: Cơ cấu mặt bệnh hô hấp, ung thư phổi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Đạo Tiến (2006) Nhận xét tình hình thu dung và cơ cấu mặt bệnh tại Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong 6 năm 2000 - 2005. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 1, số 2, tr. 66-70.
2. Phạm Văn Luận, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Minh Hải và cộng sự (2019) Nghiên cứu một số đặc điểm di căn xa ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 14, số đặc biệt 10/2019, tr. 111-117.
3. Chương trình Chống lao Quốc gia (1999) Hướng dẫn thực hiện chương trình chống lao quốc gia. Viện Lao vào Bệnh phổi, Nhà xuất bản Y học, tr. 144.
4. WHO (2018) GLOBOCAN 2018 - Lung Cancer.
5. WHO (2017) The Global impact of Respiratory disease, second Edition 2017.