Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole thoa tại chỗ

  • Châu Văn Trở
  • Nay Mai Sương

Main Article Content

Keywords

Nấm móng, vi nấm sợi, laser CO2 vi điểm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole 1% bôi tại chỗ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 45 bệnh nhân ≥ 18 tuổi, bị nấm móng do vi nấm sợi tại Bệnh viện quận Thủ Đức từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019. Bệnh được chẩn đoán bằng lâm sàng + soi tươi trực tiếp dương tính, đánh giá độ nặng bằng SCIO (Scoring clinical index for onychomycosis). Tất cả bệnh nhân được điều trị bằng laser CO2 vi điểm (Lutronic®) 2 tuần/lần, liên tục 6 lần + bôi clotrimazol 1% liên tục 3 tháng. Đánh giá hiệu quả tại thời điểm 3 tháng sau điều trị bằng SCIO, hài lòng của bệnh nhân, kết quả soi nấm. Đề cương được thông qua Hội đồng Khoa học Bệnh viện quận Thủ Đức. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Nữ chiếm 57,8%, nhóm tuổi 25 - 60 chiếm 62,2%, thời gian bệnh trung bình 1,2 ± 1,6 năm, bệnh nhân bị lần đầu 77,8%. SCIO trung bình trước điều trị 7,5 ± 7,1. Kết quả: Soi nấm âm tính 73,3%; SCIO trung bình giảm còn 2,4 ± 5,8 có ý nghĩa thống kê; 82,2% bệnh nhân rất hài lòng hoặc hài lòng. 100% bệnh nhân đau nhẹ thoáng qua. Kết luận: Laser CO2 vi điểm kết hợp thuốc thoa clotrimazole 1% có hiệu quả cao, an toàn trong điều trị nấm móng.  


Từ khoá: Nấm móng, vi nấm sợi, laser CO2 vi điểm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Thị Tốn (2005) Bệnh vi nấm cạn. Bài giảng Bệnh da Liễu, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, lần 6, tr. 2019-2238.
2. Hoàng Văn Minh (2004) Nấm móng bệnh nhân đái tháo đường. Cập nhật da liễu, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tập 3(1), tr. 45-49.
3. Aditya KG (2000) Pharmacoecconomic analysis of ciclopirox nail lacquer solution 8% and the new oral antifungal agent used to treat dermatophytes toe onychomychosis in the United States. J Am Acad Dermatology 43(4): 81-95.
4. Antonella T et al (2002) Topical steroids versus systemic antifungals in the treatment of chronic paronychia: An open, randomized double-blind and doubble dummy study. J am Acad dermatol 47(1): 73-76.
5. Bhatta AK, Keyal U, Huang X et al (2016) Fractional carbon-dioxide (CO2) laser-assisted topical therapy for the treatment of onychomycosis. J Am Acad Dermatol 74: 916-923.
6. Zhou BR1, Lu Y, Permatasari F, Huang H, Li J, Liu J, Zhang JA, Luo D, Xu Y (2016) The efficacy of fractional carbon dioxide (CO2) laser combined with luliconazole 1% cream for the treatment of onychomycosis: A randomized, controlled trial. Medicine (Baltimore). 95(44): 5141.
7. Elewski BE, Scher RK, Aly R et al (1997) Double-blind, randomized comparison of itraconazole capsules versus placebo in the treatment of toenail onychomycosis. Cutis 59: 217-220.
8. Lim EH, Kim HR, Park YO et al (2014) Toenail onychomycosis treated with fractional carbon dioxide laser and topical antifungal cream. J Am Acad Dermatol 70: 918-923.
9. Lipner SR, Scher RK (2018) Part II: Onychomycosis: Treatment and prevention of relapses. Jam, Dermatol Academy: 190- 622.
10. Philip R, Mary B (2001) Treatment onychomycosis. American Family Physician 63(4): 663-672.
11. Thomas P Habif (2004) Fungal nails infections. Clinical dermatology, Mosby, Pennsylvania 4: 874-879.