Đánh giá hiệu quả lâm sàng của điện châm kết hợp xe đạp tập trong phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân liệt nửa người sau nhồi máu não

  • Nguyễn Khắc Ninh
  • Vũ Thường Sơn
  • Nguyễn Trọng Lưu

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động của điện châm kết hợp xe đạp tập ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, 60 bệnh nhân nhóm nghiên cứu điều trị điện châm kết hợp xe đạp tập, 60 bệnh nhân nhóm chứng điều trị điện châm, liệu trình 30 lần, cả hai nhóm điều trị chung phác đồ nền. Kết quả: Sau điều trị các chỉ số lâm sàng (cơ lực, Rankin sửa đổi, Barthel, Orgorozo) đều có cải thiện ở cả hai nhóm (p<0,001). Sau điều trị, các chỉ số lâm sàng nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm chứng (p<0,001). Kết luận: Điều trị bằng điện châm kết hợp xe đạp tập cho thấy có hiệu quả trên bệnh nhân liệt vận động sau giai đoạn cấp của nhồi máu não thông qua các chỉ số lâm sàng.


   Từ khóa: Nhồi máu não, liệt nửa người, điện châm, xe đạp tập, phục hồi chức năng.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo
1. Lê Thanh Hải, Nguyễn Nhược Kim, Ngô Quỳnh Hoa (2016) Đánh giá tác dụng của điện mãng châm trong phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp tại Bệnh viện Châm cứu trung ương. Tạp chí nghiên cứu Y học, 103(5), tr. 80-87.
2. Chelsea K et al (2018) Rhythmic arm cycling training improves walking and neurophysiological integrity in chronic stroke: The arms can give legs a helping hand in rehabilitation. Journal of Neurophysiol 119: 1095-1112.
3. David AB et al (2005) Limb-Loaded cycling program for locomotor intervention following stroke. Physical Therapy 85(2): 159-168.
4. Fujiwara T et al (2003) Effect of pedaling exercise on the hemiplegic lower limb. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 82(5): 357-363.
5. Klarner T et al (2014) Preservation of common rhythmic locomotor control despite weakened supraspinal regulation after stroke. Frontiers in Integrative Neuroscience 8(95): 1-9.
6. Shahid Bashir et al (2018) The effect of repetitive arm cycling training priming with transcranial direct current stimulation on post-stroke: Pilot study. Brain & NeuroRehabilitation 11(1): 1-6.
7. Tanuma A et al (2016) After-effects of pedaling exercise on spinal excitability and spinal reciprocal inhibition in patients with chronic stroke. International Journal of Neuroscience: 1-7.
8. Yamanashi H, Mai Quang Ngoc, Tran Van Huy et al (2016) Population-based incidence rates of first ever stroke in Central Vietnam. Plos one 11(8): 1-13.
9. Yang Y et al (2017) Neuroplasticity changes on human motor cortex induced by acupuncture therapy: A preliminary study. Neural Plasticity: 1-8.
10. Yanzhe N et al (2017) Enhanced functional connectivity between the bilateral primary motor cortices after acupuncture at yanglingquan (GB34) in right-hemispheric subcortical stroke patients: A resting-state fMRI study. Frontiers in Human Neuroscience 11: 1-8.