Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng

  • Ngô Thị Hoài
  • Mai Hồng Bàng
  • Ngô Tất Trung

Main Article Content

Keywords

Ung thư đại trực tràng, mô bệnh học

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm nội soi, tổn thương trên nội soi theo Kudo và mô bệnh học của polyp đại trực tràng. Đối tượng và phương pháp: Thiết lập hồ sơ nghiên cứu và thu thập các thông tin: Tuổi, giới, đặc điểm nội soi, hình ảnh cấu trúc bề mặt (Pit pattern) và mô bệnh học của polyp đại trực tràng. Kết quả: Polyp thường gặp ở nam nhiều hơn nữ (với tỷ lệ 2,96/1), tuổi thường gặp là trên 60 tuổi (52,7%). Kết quả nội soi: 01 polyp (46,1%), 2 polyp (22%) và ≥ 3 polyp (31,9%). Vị trí polyp: Gặp nhiều ở đại tràng sigma và trực tràng. Kích thước polyp > 2cm chiếm 32,8%. Tỷ lệ Pit pattern (IV + V) là: 58,3%. Đặc điểm mô bệnh học: Tỷ lệ polyp tuyến ống, polyp tuyến nhung mao, polyp tuyến ống-nhung mao và polyp ung thư hóa chiếm tỷ lệ tương ứng: 64,8%, 3,3%, 12,1% và 19,8%. Kết luận: Có mối liên quan giữa mô bệnh học với cấu trúc bề mặt polyp đại trực tràng.


 

Article Details