Nghiên cứu giá trị của chỉ số PAP trong dự báo giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan

  • Lê Đức Thịnh Học viện Quân y
  • Nguyễn Đình Việt
  • Dương Quang Huy

Main Article Content

Keywords

Chỉ số PAP, giãn tĩnh mạch thực quản, xơ gan

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của chỉ số PAP trong dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân xơ gan tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103. Tính chỉ số PAP theo công thức được đề xuất bởi Farid K và cộng sự (2017). Kết quả: Tỷ lệ giãn tĩnh mạch thực quản 75,0%. Tại giá trị cắt 0,285, chỉ số PAP dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản có độ nhạy: 72,8%, độ đặc hiệu: 77,8%, giá trị tiên đoán dương: 90,8%, giá trị tiên đoán âm tính: 48,8%. PAP là chỉ số có giá trị tiên lượng giãn tĩnh mạch thực quản cao với diện tích dưới đường cong (AUC) 0,77. Kết luận: Chỉ số PAP là thông số không xâm lấn hữu ích trong dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan.


 

Article Details

Author Biography

Lê Đức Thịnh, Học viện Quân y

Học viện Quân y

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Phạm Chí (2014) Nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gan. Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y dược Huế.
2. Trần Thị Khánh Tường, Hoàng Trọng Thảng (2012) Các phương pháp đánh giá xơ hóa gan không xâm nhập. Tạp chí Gan mật Việt Nam, 12; tr. 186-192.
3. Angeli P, Villanueva C, Francoz C et al (2018) EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 69: 406-460.
4. Baveno VI Faculty (2015) Expanding consensus in portal hypertension: Report of the Baveno VI consensus workshop: Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol 63: 743-752.
5. Deng H, Qi X, Peng Y et al (2015) Diagnostic accuracy of APRI, AAR, FIB-4, FI, and King Scores for diagnosis of esophageal varices in liver cirrhosis: A retrospective study. Med Sci Monit 21: 3961-3977.
6. Farid K, Omran MM, Farag RE et al (2017) Development and evaluation of a novel score for prediction of large oesophageal varices in patients with hepatitis C virus - induced liver cirrhosis. British Journal of Biomedical Science 74(3): 138-143.
7. Kraja B, Mone I, Akshija I et al (2017) Predictors of esophageal varices and first variceal bleeding in liver cirrhosis patients. World J Gastroenterol 23(26): 4806-4814.
8. Zhang F, Liu T, Gao P et al (2018) Predictive value of a noninvasive serological hepatic fibrosis scoring system in cirrhosis combined with oesophageal varices. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018: 7671508.