Đặc điểm hình ảnh và giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương sụn chêm khớp gối do chấn thương

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Sụn chêm, thể rách sụn chêm, cộng hưởng từ, nội soi

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh và xác định giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán vỡ sụn chêm. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019. Mô tả hình ảnh tổn thương trên cộng hưởng từ. So sánh kết quả cộng hưởng từ với nội soi dựa trên bảng ma trận 2 × 2. Kết quả: Chẩn đoán vỡ sụn chêm trong, cộng hưởng từ có độ nhạy 73,7%, độ đặc hiệu 82,8%. Chẩn đoán vỡ sụn chêm ngoài, cộng hưởng từ có độ nhạy 71,4%, độ đặc hiệu 85%. Đối với các thể rách sụn chêm, giá trị của cộng hưởng từ lần lượt là: Rách dọc độ nhạy 85,7%, độ đặc hiệu 96,8%, rách ngang độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 95,9%, rách tỏa vòng độ nhạy 66,7%, độ đặc hiệu 98,1%, rách phức tạp độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 97,1%. Kết luận: Cộng hưởng từ rất có giá trị trong đánh giá tổn thương sụn chêm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Việt Nam (2013) Đối chiếu chẩn đoán giữa lâm sàng với cộng hưởng từ và nội soi về tổn thương sụn chêm và dây chằng chéo khớp gối. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chaudhuri S, Joshi P, Goel M (2013) Role of MRI in evaluation of traumatic knee injury. Journal of evolution of medical and dental sciences 2(7): 765-771.
3. Gopal K, Sandeep MR, Prakash A et al (2017) Correlation between magnetic resonance imaging and arthroscopy in internal derangement of knee. International Journal of Research in Orthopaedics 3(3): 476-481.
4. Gupta MK, Rauniyar RK, Karn NK et al (2014) MRI evaluation of knee injury with arthroscopic correlation. Journal Nepal Health Res Counc 12(26): 63-67.
5. Harper KW, Helms CA, Lambert HS (2005) Radial meniscal tears: Significance, incidence, and MR appearance. American journal of roentgenology 185(6): 1429-1434.
6. Huysse WC, Verstraete K L, Verdonk PC et al (2008) Meniscus imaging. Semin Musculoskelet Radiol 12: 318-333.
7. Jee WH, McCauley TR, Kim JM et al (2002) Meniscal tear configurations: Categorization with MR imaging. AJR 180: 93-97.
8. Kulkarni OP, Pundkar GN, Sonar SB (2018) A comparative study of MRI versus arthroscopic findings in ACL and meniscal injuries of the knee. International Journal of Research in Orthopaedics 4(2): 198-202.
9. Saseendran R, Shameem AM, Mohanan K et al (2018) MRI with arthroscopic correlation in meniscal injuries of knee. International Journal of Contemporary Medicine Surgery and Radiology 3(2): 70-73.
10. Somani AM, Saji MA, Rabari YB et al (2017) Co-relation between clinical, MRI and arthroscopic findings in meniscal injuries. International Journal of Orthopaedics Sciences 3(2): 872-875.