Hiệu quả cai thở máy theo phương thức hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai

  • Nguyễn Đức Phúc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
  • Nguyễn Gia Bình Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Thị Diễm Tuyết Bệnh viện Bạch Mai
  • Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Thở máy hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh (NAVA), cai thở máy

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả cai máy thở bằng phương thức hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh (NAVA) so với thông khí hỗ trợ áp lực (PSV). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng ở 65 bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/10/2017, trong đó 33 bệnh nhân thở máy NAVA và 32 bệnh nhân thở máy PSV. Kết quả: Tỷ lệ cai thở máy thành công ở nhóm NAVA là 60,6% và nhóm PSV là 56,2% (p>0,05), chỉ số không đồng bộ là 8,54% so với 11,85% (p<0,001), tổng số không đồng bộ là 2,21 ± 1,0 so với 2,95 ± 1,57 (p<0,001), số ngày thôi thở máy của nhóm NAVA ở ngày thứ 7 là 3,09 ± 1,62 ngày so với 3,52 ± 1,60 ngày ở nhóm PSV (p>0,05), tỷ lệ tử vong ở ngày 28 là 6,1% so với 6,2% (p>0,05). Kết luận: Thở máy hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh NAVA làm giảm sự không đồng bộ máy thở - bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2014) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc. Nhà xuất bản Y học, tr. 105-114.
2. Verbrugghe W, Jorens PG (2011) Neurally adjusted ventilatory assist: A ventilation tool or a ventilation toy? Respiratory Care 56(3): 327-335.
3. Garzando M, Ferrandis R, Garrigues B et al (2014) Neurally adjusted ventilatory assist: An update. Trends in Anaesthesia and Critical Care 4(4): 115-118.
4. Civera GM, Comes FR, Martín FS et al (2010) How could I do a weaning with NAVA ventilation mode? European Journal of Anaesthesiology (EJA) 27(47): 187.
5. Sinderby C, Navalesi P, Beck J et al (1999) Neural control of mechanical ventilation in respiratory failure. Nat Med 5(12): 1433-1436.
6. Tuchscherer D, Z’Graggen WJ, Passath C et al (2011) Neurally adjusted ventilatory assist in patients with critical illness-associated polyneuromyopathy. Intensive Care Med 37(12): 1951-1961.
7. Thille AW, Rodriguez P, Cabello B et al (2006) Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation. Intensive Care Med 32(10): 1515-1522.
8. Blanch L, Villagra A, Sales B et al (2015) Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. Intensive Care Med 41(4): 633-641.
9. Piquilloud L, Vignaux L, Bialais E et al (2011) Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator interaction. Intensive Care Med 37(2): 263–271.
10. Spahija J, de Marchie M, Albert M et al (2010) Patient-ventilator interaction during pressure support ventilation and neurally adjusted ventilatory assist. Critical Care Medicine 38(2): 518-526.