Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành

  • Phạm Ngọc Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Viết Nghĩa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tài Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Thần kinh mặt, giải phẫu định khu

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 12 mẫu nửa mặt (bên phải: 7, bên trái: 5) trên xác ướp người Việt trưởng thành (05 xác cả hai nửa mặt và 02 xác chỉ có nửa mặt bên phải). Giới tính: 04 nam (57,1%) và 03 nữ (42,9%). Tuổi trung bình: 73,00 ± 13,39 tuổi (52 - 88 tuổi). Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả và kết luận: Góc định hướng từ nơi phân chia nhánh thái dương và nhánh ổ mắt (điểm O) tới nơi các nhánh tận đi vào cơ trán: Gj) Trung bình là 10,17 ± 2,85 độ (8 - 16 độ). Góc α1 (d - d3) trung bình là 51,50 ± 2,90 độ (47- 57 độ). Góc α2 (d2 - d3) trung bình là 59,92 ± 5,03 độ (51- 68 độ). Góc β1 (d - d4) trung bình là 39,58 ± 3,34 độ (35- 45 độ). Góc β2 (d2 - d4) trung bình là 51,33 ± 9,47 độ (44 - 79 độ).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Thanh, Lê Gia Vinh (1991) Nghiên cứu giải phẫu nhánh trán của dây thần kinh mặt (r. frontalis n. facialis). Tập san Hình thái học, tập 1, số 2, tr. 8-10.
2. Bonnecaze G, Chaput B, Filleron T et al (2015) The frontal branch of the facial nerve: Can we define a safety zone?. Surg Radiol Ana 37(5): 499-506.
3. Ishikawa Y (1990) An anatomical study on the distribution of the temporal branch of the facial nerve. J Craniomaxillofac Surg 18(7): 287-292.
4. Schmidt BL, Pogrel MA, Hakim-Faal Z (2001) The course of the temporal branch of the facial nerve in the periorbital region. J Oral Maxillofac Surg 59(2): 178-184.
5. Miloro M, Redlinger S, Pennington DM (2007) In situ location of the temporal branch of the facial nerve. J Oral Maxillofac Surg 65(12): 2466-2469.
6. Davies JC, Fattah A, Ravichandiran M (2012) Clinically relevant landmarks of the fronto-temporal branch of the facial nerve: A three-dimensional study. Clin Anat 25(7): 858-865.
7. Davies JC, Agur AMR, Fattah AY (2013) Anatomic landmarks for localisation of the branches of the facial nerve. OA Anatomy 1(4): 33.