Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân

  • Trịnh Thị Hồng Hạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
  • Trần Cẩm Vân Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Phạm Thị Mỹ Hằng Học viện Quân y
  • Đặng Trung Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Văn Em Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Kẽm huyết thanh, đồng huyết thanh, vảy nến đỏ da toàn thân

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định sự thay đổi nồng độ kẽm, đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân so với người khỏe mạnh. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, tiến cứu, 36 bệnh nhân được chẩn đoán vảy nến đỏ da (nhóm nghiên cứu) tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và 32 người khỏe mạnh (nhóm đối chứng) tương đồng về tuổi và giới với nhóm nghiên cứu. Nồng độ kẽm và đồng được đo bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tại Bệnh viện 69 - Bộ Quốc phòng. Kết quả: Có sự giảm rõ rệt nồng độ kẽm trung bình trong huyết thanh vảy nến đỏ da toàn thân (0,617 ± 0,112mg/l) so với nhóm đối chứng (0,847 ± 0,148mg/l) với p<0,001 và ngược lại có tăng nồng độ đồng huyết thanh trung bình (1,246 ± 0,274mg/l) của bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân so với nhóm đối chứng (1,1 ± 0,32mg/l) với p<0,05. Không có sự liên quan giữa nồng độ kẽm và đồng với tuổi đời và giới tính. Kết luận: Có sự giảm nồng độ kẽm và tăng nồng độ đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến - sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Nhà xuất bản Y học, tr. 246.
2. Phạm Thị Mỹ Hằng, Đặng Văn Em (2017) Nghiên cứu nồng độ kẽm, đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến thông thường. Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 10, số 1, tr. 174-176.
3. Habif TP (2010) Psoriasis, clinical dermatology, fifth edition. Mosby Elseveier: 264-307.
4. Margit G, Sirajwala HB (2015) Role of serum copper and zinc in pathogenesis of psoriasis. Jouranl of biotechology and biochemistry 1(6): 77-81.
5. Abdel-Khalek H Younes (2010) Evalution of serum zinc and copper in psoriasis. AMMJ 8(1): 291-296.
6. Baweja P (2013) Analysis of serum copper, zinc and ion levels in psoriasis with hypertension patients. Interantional Journal of innovative reaseach and development: 544-553.