Nghiên cứu giải phẫu cơ trán ở người Việt trưởng thành

  • Phạm Ngọc Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Viết Nghĩa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tài Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cơ trán, giải phẫu

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm giải phẫu cơ trán ở người Việt trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 12 mẫu nửa mặt (bên phải: 7, bên trái: 5) trên xác ướp người Việt trưởng thành (05 xác cả hai nửa mặt và 02 xác chỉ có nửa mặt bên phải). Giới tính: 04 nam (57,1%) và 03 nữ (42,9%). Tuổi trung bình: 73,00 ± 13,39 tuổi (52 - 88 tuổi). Phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả và kết luận: Chiều cao của cơ trán ở bờ trong trung bình là 66,56 ± 5,57mm (54,88 - 74,34mm), ở bờ ngoài trung bình là 48,65 ± 7,18mm (37,38 - 62,12mm). Chiều rộng và bề dày của cơ trán mức trên cung mày là 60,86 ± 5,42mm (50,62 - 67,88mm) và 0,50 ± 0,06mm (0,42 - 0,62mm). Góc bờ trong cơ trán- cơ vòng mi trung bình là 73,92 ± 7,37o (62 -  85o). Chiều cao, chiều rộng, bề dày của cơ trán và góc bờ trong cơ trán-cơ vòng mi trung bình ở bên phải và bên trái khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Quang Tuyền (2019) Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu hệ thống cân cơ nông vùng mặt và mối liên quan với thần kinh mặt trên người Việt trưởng thành. Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân y.
2. Lee KL, Choi YJ, Gil YC et al (2019) Locational relationship between the lateral border of the frontalis muscle and the superior temporal line. Plast Reconstr Surg 143(2): 293-298.
3. Spiegel JH, Goerig RC, Lufler RS et al (2009) Frontalis midline dehiscence: An anatomical study and discussion of clinical relevance. J Plast Reconstr Aesthet Surg 62(7): 950-954.
4. Zhang L, Qin H, Chen W et al (2016) Frontal muscular flap suspension surgery for the treatment of blepharoptosis based on the anatomical study of the frontal muscle nerve in the third of the eyebrow. Int. J. Morphol 34(1): 197-204.
5. Costin R Bryan, Plesec PT, Sakolsatadadorn N et al (2015) Anatomy and histology of the frontalis muscle. Ophthal Plast Reconstr Surg 31: 66-72.
6. Costin BR, Wyszynski PJ, Rubinstein TJ et al (2016) Frontalis muscle asymmetry and lateral landmarks. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 32(1): 65-68.