Khảo sát nồng độ haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Đinh Thị Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Cẩm Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Haptoglobin, bệnh thận mạn giai đoạn cuối

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ haptoglobin ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Bước đầu tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ haptoglobin và sắt huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang nồng độ haptoglobin trên 77 bệnh nhân bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, so sánh với 30 người khỏe mạnh thuộc nhóm chứng. Kết quả và kết luận: Nồng độ haptoglobin ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối là 0,92 ± 0,48g/l và ở nhóm chứng là 1,38 ± 0,48g/l. Sự khác biệt về nồng độ haptoglobin ở nhóm bệnh và nhóm chứng có ý nghĩa thống kê, p<0,05. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ haptoglobin và nồng độ sắt huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối, p<0,05.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Ngô Thị Khánh Trang (2017) Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của hội chứng suy dinh dưỡng - viêm - xơ vữa ở bệnh nhân thận mạn giai đoạn cuối. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Y Dược Huế.
2. Lê Quốc Chiểu, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Tuấn Minh, Lê Việt Thắng (2016) Khảo sát nồng độ haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 11- số 1, tr. 152-159.
3. Võ Tam, Trần Đức Sáo (2011) Khảo sát nồng độ haptoglobin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, tr. 759-764.
4. Pintera J (1968) The protective influence of haptoglobin on hemoglobinuric kidney. I. Biochemical and macroscopic observations. Folia Haematol. Int. Mag. Klin. Morphol. Blutforsch 90(1): 82-91.
5. Miederer SE, Hotz J (1969) Pathogenesis of kidney hemolysis. Bruns Beitr Klin Chir (in German) 217(7): 661-665.
6. Georgina G, Jan LC (2011) Haptoglobin function and regulation in autoimmune diseases. Acute Phase Proteins - Regulation and Functions of Acute Phase Protein 3: 229-246.
7. Van VH, Langlois M, Delanghe J (2004) Haptoglobin polymorphisms and iron homeostasis in health and in disease. Clin.Chim.Acta. 345: 35-42.
8. Wang AY, Wang M, Lam CW et al (2011) Heart failure in longterm peritoneal dialysis patients: A 4-year prospective analysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 6(4): 805-812.
9. Wassell J (2000) Haptoglobin: Function and polymorphism. Clinical Laboratory 46(11-12): 547-552.
10. Zimmermann J, Herrlinger S, Pruy A, Metzger T, Wanner C (1999) Inflammation enhances cardiovascular risk and mortality in hemodialysis patients. Kidney International 55: 648-658.