Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức

  • Nguyễn Ngọc Dự Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Quốc Kính Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Lưu Quang Thùy Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

PaCO2, PcvCO2, EtCO2, bệnh nhân mổ tim mở

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân hồi sức sau mổ tim mở. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 43 bệnh nhân từ 20 đến 71 tuổi, có chỉ định phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ thể từ tháng 3/2018 đến hết tháng 7/2018. Tất cả các bệnh nhân được làm khí máu động mạch và tĩnh mạch trung tâm tại 5 thời điểm cách nhau 6 giờ tại phòng hồi sức tim mạch, số liệu được mã hoá và xử lý theo các phương pháp thống kê. Kết quả: PaCO2 có mối tương quan chặt có ý nghĩa thống kê với PcvCO2 (r = 0,79, p<0,05). PaCO2 có sự phù hợp với PcvCO2 ở tất cả các thời điểm, giới hạn chấp nhận mức độ hòa hợp là 10mmHg, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tương tự, PaCO2 và EtCO2 có mối tương quan chặt có ý nghĩa thống kê (r = 0,66, p<0,05). PaCO2 cũng có sự phù hợp tốt với EtCO2 ở tất cả các thời điểm nghiên cứu, giới hạn chấp nhận mức độ hòa hợp là 15mmHg (p>0,05). Kết luận: Ở bệnh nhân sau mổ tim mở, PaCO2 có tương quan chặt với PcvCO2 và EtCO2 và phù hợp cao ở tất cả các thời điểm.

Article Details