Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim

  • Ngô Đình Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hồng Tốt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đức Nhật Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Dương Thị Nga Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Duy Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tổn thương thận cấp, phẫu thuật tim, thang điểm dự báo

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị dự báo của một số thang điểm đối với tổn thương thận cấp (AKI) sau phẫu thuật tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 247 bệnh nhân phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017. Xác định tỷ lệ mắc và mức độ nặng của AKI sau mổ theo tiêu chuẩn KDIGO. 3 thang điểm được sử dụng để dự báo AKI, bao gồm Cleveland Clinic, ACEF và AKICS. Giá trị dự báo được thể hiện bằng diện tích dưới đường cong biểu diễn (AUC). Kết quả: Tỷ lệ AKI sau mổ là 48,58%. Cleveland Clinic có giá trị dự báo cao nhất, với AKI chung AUC = 0,82 (95% CI: 0,76 - 0,87, p<0,001), với AKI mức độ nặng, AUC = 0,83 (95% CI: 0,75 - 0,92, p<0,001). Với AKICS, AUC = 0,79 (95% CI: 0,73 - 0,84) và 0,73 (95% CI: 0,61 - 0,86, p=0,01) cho dự báo AUC chung và AKI nặng. Thang điểm ACEF có mức độ dự báo thấp. Kết luận: Có thể áp dụng Cleveland và AKICS để dự báo AKI sau mổ tim. Cần thêm những nghiên cứu về giá trị của các thang điểm này.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chertow GM, Lazarus JM, Christiansen CL et al (1997) Preoperative renal risk stratification. Circulation 95: 878-884.
2. Englberger L, Suri RM, Li Z et al (2010) Validation of clinical scores predicting severe acute kidney injury after cardiac surgery. Am J Kidney Dis 56(4): 623-631.
3. Huen SC, Parikh CR (2012) Predicting acute kidney injury after cardiac surgery: A systematic review. Ann Thorac Surg 93(1): 337-347.
4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group (2012) KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2(1): 1-126.
5. Mehta RH, Grab JD, O'Brien SM et al (2006) Bedside tool for predicting the risk of postoperative dialysis in patients undergoing cardiac surgery. Circulation 114(21): 2208-2216.
6. Palomba H, de Castro I, Neto AL et al (2007) Acute kidney injury prediction following elective cardiac surgery: AKICS Score. Kidney Int 72(5): 624-631.
7. Ranucci M, Castelvecchio S, Menicanti L et al (2009) Risk of assessing mortality risk in elective cardiac operations: Age, creatinine, ejection fraction, and the law of parsimony. Circulation 119(24): 3053-3061.
8. Thakar CV, Arrigain S, Worley S et al (2005) A clinical score to predict acute renal failure after cardiac surgery. J Am Soc Nephrol 16(1): 162-168.
9. Wykrzykowska JJ, Garg S, Onuma Y et al (2011) Value of age, creatinine, and ejection fraction (ACEF score) in assessing risk in patients undergoing percutaneous coronary interventions in the 'All-Comers' LEADERS trial. Circ Cardiovasc Interv 4(1): 47-56.