Kiến thức, thái độ, thực hành của bố mẹ bệnh nhi về bệnh thalassemia điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2020

  • Nguyễn Thị Phương Ngân Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Huy Hoàng Trường Đại học Y Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Đại học Y Thái Nguyên
  • Nguyễn Văn Đạt Trường Đại học Y Thái Nguyên
  • Lê Thị Huyền Trường Đại học Y Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Ánh Trường Đại học Y Thái Nguyên

Main Article Content

Keywords

thái độ, Kiến thức, thực hành, thalassemia, bố mẹ bệnh nhi, Thái Nguyên

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của bố mẹ bệnh nhi về bệnh thalassemia điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ bố mẹ bệnh nhi có kiến thức khá, tốt về dự phòng bệnh thalassemia là 31,1%. Tỷ lệ bố mẹ bệnh nhi có thái độ khá, tốt về dự phòng bệnh thalassemia là 68,9%. Có 20% bố mẹ bệnh nhi tự nguyện xét nghiệm phát hiện bệnh thalassemia. Tỷ lệ bố mẹ bệnh nhi đã từng tư vấn cho người thân làm xét nghiệm phát hiện bệnh chiếm 36,7%, 74,4% bố mẹ bệnh nhi chủ động tìm kiếm các thông tin về bệnh; 65,0% bố mẹ bệnh nhi đã từng chia sẻ kiến thức về bệnh với người khác. Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng bệnh của bố mẹ bệnh nhi còn chưa tích cực.


Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, thalassemia, bố mẹ bệnh nhi, Thái Nguyên.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Mạnh Quân, Cù Thị Lan Anh và cộng sự (2012) Khảo sát nhận thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại một trường đại học ở Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam, 2012, tập 423, tr. 323-327.
2. Nguyễn Kiều Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Khải Lập, Bùi Thị Thu Hương (2016) Thực trạng mang gen bệnh tan máu bẩm sinh ở phụ nữ dân tộc Tày tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 448, tr. 13-20.
3. Ngô Mạnh Quân, Nguyễn Thị Thu Hà, Lý Thị Hảo và cộng sự (2012) Khảo sát nhận thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh tan máu bẩm sinh của người đến đăng ký kết hôn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 2012. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 423, tr. 476-481.
4. Li Ping W, Elizabeth G and Jin-Ai Mary AT (2011) Public perceptions and attitudes toward Thalassaemia: Influencing factors in a multi-racial population. PMC Public health 11: 193.