Đặc điểm biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành

  • Ngọ Văn Thanh Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Phạm Trường Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quang Tuấn Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Biến thiên nhịp tim, phẫu thuật cầu nối chủ vành

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm thay đổi biến thiên nhịp tim trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành bằng Holter điện tim để làm cơ sở đánh giá, theo dõi biến cố tim mạch sau phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả theo dõi dọc 119 bệnh nhân được phẫu thuật cầu nối chủ vành có tuần hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2018. Theo dõi biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim tại các thời điểm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 7 ngày, 3 tháng và 6 tháng. Kết quả: Tất cả các chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số đều giảm sau phẫu thuật, hầu hết phục hồi sau 3 tháng. Đặc điểm biến thiên nhịp tim giảm trước phẫu thuật có tỷ lệ là 28,6%, sau 7 ngày 51,8%, sau 3 tháng 19,6% và sau 6 tháng là 12,7%. Trong đó, chỉ số ASDNN và SDNN trước và sau phẫu thuật có tỷ lệ thay đổi nhiều nhất. Kết luận: Đặc điểm các chỉ số biến thiên nhịp tim theo phổ tần số và theo thời gian thay đổi giảm thấp nhất ở giai đoạn sớm sau phẫu thuật. Các chỉ số này hồi phục sau 3 tháng, tăng lên sau 6 tháng so với trước phẫu thuật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Barold SS (2005) Norman J “Jeff” Holter–“Father” of ambulatory ECG monitoring. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 14: 117–118.
2. Michel HC et al (1999) Guidelines for ambulatory ECG. Journal of the American College of Cardiolory and the American Heart Association 34(3): 912-919.
3. Tatiana M, Vladimir M et al (2017) Heart rate variability analysis before and during coronary artery bypass graft surgery. Clin Surg 2(1559).
4. Brown CA, Wolfe LA, Hains S et al (2004) Heart rate variability following coronary artery bypass graft surgery as a function of recovery time, posture, and exercise. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 82(7): 457-464.
5. Milicevic G, Fort L, Majsec M et al (2004) Heart rate variability decreased by coronary artery surgery has no prognostic value. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 11(3): 228-232.
6. Demirel S, Akkaya V, Oflaz H et al (2002) Heart rate variability after coronary artery bypass graft surgery: A prospective 3-year follow-up study. Ann Noninvasive Electrocardiol 7(3): 247-250.
7. Feng J, Wang A, Gao C et al (2015) Altered heart rate variability depend on the characteristics of coronary lesions in stable angina pectoris. Anatol J Cardiol 15(6): 496-501.