Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành

  • Ngọ Văn Thanh Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Phạm Trường Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quang Tuấn Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Rối loạn nhịp tim, phẫu thuật cầu nối chủ vành

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm các rối loạn nhịp tim trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành bằng Holter điện tim 24 giờ để đưa ra các biện pháp dự phòng và điều trị phù hợp. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả theo dõi dọc 119 bệnh nhân phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 6/2016 đến 8/2018. Theo dõi rối loạn nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ tại các thời điểm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 7 ngày, sau 3 tháng và sau 6 tháng. Kết quả: Trước phẫu thuật, rối loạn nhịp trên thất 89,9%, rối loạn nhịp thất 60,5%. Sau phẫu thuật rối loạn nhịp thất 82,9% (sau 7 ngày), sau 3 tháng 67,2% và sau 6 tháng 62,1%. Rối loạn nhịp thất nặng (Lown ≥ 3) có tỷ lệ cao nhất (35,9%) sau 7 ngày phẫu thuật, tỷ lệ này giảm dần theo thời gian, giảm thấp sau phẫu thuật 6 tháng. Tỷ lệ rung nhĩ mới xuất hiện và tăng dần sau phẫu thuật, lần lượt sau phẫu thuật 7 ngày là 13,7%, sau 3 tháng là 13,8% và sau 6 tháng là 17,2%. Kết luận: Rối loạn nhịp tim thường gặp trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành, sau phẫu thuật số lượng và mức độ rối loạn nhịp thất tăng do ảnh hưởng cấp tính của cuộc phẫu thuật. Rối loạn nhịp trên thất ít bị ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật, rung nhĩ mới xuất hiện sau phẫu thuật tăng theo thời gian.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Mosorin MA et al (2015) Five-year outcome after coronary artery bypass surgery in survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Front Surg 2: 2.
2. Thoren E et al (2014) Postoperative atrial fibrillation predicts cause-specific late mortality after coronary surgery. Scand Cardiovasc J 48(2): 71-78.
3. Hata M et al (2013) Does warfarin help prevent ischemic stroke in patients presenting with post coronary bypass paroxysmal atrial fibrillation? Ann Thorac Cardiovasc Surg 19(3): 207-211.
4. Sezai A and Shiono M (2013) Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Gen Thorac Cardiovasc Surg 61(8): 427-428.
5. Sadr-Ameli MA et al (2013) Ventricular tachyarrhythmia after coronary bypass surgery: incidence and outcome. Asian Cardiovasc Thorac Ann 21(5): 551-557.
6. El-Chami MF et al (2012) Ventricular arrhythmia after cardiac surgery: incidence, predictors, and outcomes. Journal of the American College of Cardiology 60(25): 2664-2671.
7. Thomas H Lee (2005) Guidelines for Ambulatory ECG and electrophysiological testing. Heart disease. A textbook of Cardiovascular Medicine: 757-766.