Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn đến suy giảm thính lực ở nhóm học viên lái xe tăng Binh chủng Tăng - Thiết giáp

  • Nguyễn Tài Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đoàn Thị Thanh Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ảnh hưởng tiếng ồn, học viên bộ đội Tăng - Thiết giáp, nguy cơ giảm thính lực

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn đến suy giảm thính lực ở nhóm học viên lái xe tăng thuộc Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến hành trên 114 học viên nhóm nghiên cứu và 30 học viên nhóm chứng tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp. Các đối tượng nghiên cứu được khám nội soi tai mũi họng, đo thính lực. Dựa vào kết quả ngưỡng nghe thu được phân độ suy giảm thính lực theo tần số và cường độ. Kết quả: Ngưỡng nghe từng tần số có thay đổi ở thời điểm sau huấn luyện, đặc biệt ở tần số 4000Hz. Có 5/89 trường hợp giảm thính lực ở nhóm nghiên cứu. Các trường hợp nghe kém sau huấn luyện ở mức nhẹ, có 1 trường hợp ở mức vừa. Kết luận: Tỉ lệ nghe kém nhóm nghiên cứu trước và sau khóa huấn luyện có thay đổi (tăng từ 0% lên 5,62%), suy giảm thính lực ở mức độ nhẹ và vừa, chủ yếu ở tần số 4000Hz. Chỉ số nguy cơ so với nhóm chứng là 1,69 với 95% CI: 0,205 - 13,857.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Chuyên và các cộng sự (2016) Giảm thính lực ở thủy thủ tàu HQ011, HQ012. Tạp chí Y - Dược học Quân sự, 8, tr. 47-54.
2. Attias J et al (2004) Reduction in noise-induced temporary threshold shift in humans following oral magnesium intake. Clin Otolaryngol Allied Sci 29: 635.
3. US Department of Veterans Affairs (2016) Most common VA service Connected Disabilities. http:// www. hadit. com/ common- va- service-connected - disabilities/.
4. Yong and Wang (2015) Impact of noise on hearing in the military. Military Medical Research 2(6).
5. Wells TS et al (2015) Hearing loss associated with US military combat deployment. Noise Health 17(74): 34-42.