Kết quả điều trị phẫu thuật bất thường động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi tại Bệnh viện Tim Hà Nội

  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Tạ Hoàng Tuấn Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

ALCAPA, đột tử, kỹ thuật Takeuchi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật bất thường động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi (ALCAPA - Anomalous Left Coronary Artery From the Pulmonary Artery). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 10 bệnh nhân có ALCAPA được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 8/2004 đến tháng 1/2018. Kết quả: 5 bệnh nhân được chuyển vị nối trực tiếp, 3 bệnh nhân phẫu thuật theo kỹ thuật Takeuchi, 2 bệnh nhân dùng màng tim tái tạo lại động mạch vành. Tỷ lệ: 3 nam, 7 nữ,  tuổi trung bình 6,7 năm. Thời gian theo dõi sau phẫu thuật trung bình là 24 ± 3,1 tháng. Sau mổ: Hở van hai lá ≥ 3/4 là 30%, EF ≥ 50%: 8/10 = 80%. Tỷ lệ tử vong sau mổ là 1/10 = 10%. Tỷ lệ mổ lại là 20%: Một bệnh nhân rò động mạch vành trái vào động mạch phổi, một bệnh nhân khác mổ lại thay van hai lá do hở nặng. Kết luận: Kết quả phẫu thuật ALCAPA tại Bệnh viện Tim Hà Nội là khả quan với tỷ lệ tử vong tại viện là 0%. Sau 24 tháng theo dõi, tử vong 10%, phẫu thuật lại 20%, có thể dùng màng tim trong phẫu thuật tạo hình động mạch vành, sửa van hai lá là cần thiết cho bệnh nhân có hở van hai lá ≥ 3/4.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Moodie DS, Fyfe D, Gill CC, Cook SA, Lytle BW, Taylor PC et al (1983) Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (Bland-white-garland syndrome) in adult patients: Long-term follow-up after surgery. Am Heart J 106: 381-388.
2. Caspi J, Pettitt T, Sperrazza C, Mulder T, Stopa A (2007) Reimplantation of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery without mitral valve repair. Ann Thorac Surg 84: 619-623.
3. Lange R, Vogt M, Hörer J, Cleuziou J, Menzel A, Holper K et al (2007) Long-term results of repair of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. Ann Thorac Surg 83: 1463-1471.
4. Dodge-Khatami A, Mavroudis C, Backer CL (2002) Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: Collective review of surgical therapy. Ann Thorac Surg 74: 946-955.
5. Piotr A. Kazmierczak, Kottayil BP, Jayakumar K, Dharan BS, Pillai VV, Ajitkumar V, Menon S et al (2011) Anomalous origin of left coronary artery from pulmonary artery in older children and adults: Direct aortic implanta-tion. Ann Thorac Surg 91: 549-554.
6. Takeuchi S, Imamura H, Katsumoto K, Hayashi I, Katohgi T, Yozu R et al (1979) New surgical method for repair of anomalous left coronary artery from pulmonary artery. J Thorac Cardiovasc Surg 78: 7-11.
7. Isomatsu Y, Imai Y, Shin’oka T, Aoki M, Iwata Y (2001) Surgical intervention for anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: The Tokyo experience. J Thorac Cardiovasc Surg 121: 792-797.
8. Alsoufi B, Sallehuddin A, Bulbul Z, Joufan M, Khouqeer F, Canver CC et al (2008) Surgical strategy to establish a dual-coronary system for the management of anomalous left coronary artery origin from the pulmonary artery. Ann Thorac Surg 86: 170-176.
9 Alexi-Meskishvili V, Hetzer R, Weng Y, Lange PE, Jin Z, Berger F et al (1994) Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmo-nary artery: Early results with direct aortic reimplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 108: 354-362.
10. Elena Pena, Elsie T.Nguyen (2009) Alcaps syndrome: Not just a pediatric dsease. Radiographics 29(2).