Đề kháng insulin trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường

  • Châu Văn Trở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Quách Từ Ngọc Mai Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Nguyễn Trọng Hào Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Ngọc Ánh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Main Article Content

Keywords

Đề kháng insulin, bệnh trứng cá, bệnh trứng cá thông thường

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh tỷ lệ kháng insulin ở bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường với nhóm chứng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu bệnh - chứng trên 314 bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường và 100 người nhóm chứng tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 03 đến tháng 09 năm 2019. Chẩn đoán bệnh trứng cá thông thường dựa trên lâm sàng, phân độ nặng của bệnh GAGS, đánh giá đề kháng insulin thông qua chỉ số HOMA-IR. Số liệu xử lý bằng phần mềm Stata 14.2. Kết quả: Tuổi trung bình mẫu nghiên cứu là 21,99 ± 3,72 tuổi, nữ chiếm 54,8%. Chỉ số HOMA-IR trung bình của nhóm bệnh là 2,64 ± 2,41, của nhóm chứng là 2,01 ± 1,7, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tỷ lệ bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường có đề kháng insulin là 29,3%, cao hơn nhóm chứng (15%) có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường có tỷ lệ đề kháng insulin cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Arvind V, Savita A (2019) Role of insulin resistance in acne vulgaris: A hospital based observation study. IOSR Journal Of Dental And Medical Sciences 18: 63-68.
2. Burris J, Rietkerk W, Shikany JM, Woolf K (2017) Differences in dietary glycemic load and hormones in New York City Adults with no and moderate/severe acne. J Acad Nutr Diet. 117(9): 1375-1383.
3. Emiroğlu N, Cengiz FP, Kemeriz F (2015) Insulin resistance in severe acne vulgaris. Postepy Dermatology Alergology 32(4): 281-285.
4. Del Prete M, Mauriello MC, Faggiano A, Di Somma C, Monfrecola G, Fabbrocini G, Colao A (2012) Insulin resistance and acne: A new risk factor for men. Endocrine. 42(3): 555-560.
5. Kartal D, Yildiz H, Ertas R, Borlu M, Utas S (2016) Association between isolated female acne and insulin resistance: A prospective study. Giornale Italiano Di Dermatologia Venereolodia 151(4): 353-357.
6. Kumari R, Thappa DM (2013) Role of insulin resistance and diet in acne. Indian Journal of Dermatology Venereology Leprology 79(3): 219-299.
7. Melnik BC, John SM, Plewig G (2013) Acne: Risk indicator for increased body mass index and insulin resistance. Acta Dermato- Venereologica 93(6): 644-649.
8. Nagpal M, De D, Handa S, Pal A, Sachdeva N (2016) Insulin resistance and metabolic syndrome in young men with acne. JAMA Dermatology 152(4): 399-404.
9. Robinson S, Kwan Z (2019) Metformin as an adjunct therapy for the treatment of moderate to severe acne vulgaris: A randomized open-labeled study. Dermatol Ther 32(4): 12953.
10. Sharma S, Mathur DK (2019) Efficacy of metformin in the treatment of acne in women with polycystic ovarian syndrome: A newer approach to acne therapy. J Clin Aesthet Dermatol 12(5): 34-38.