Nghiên cứu sự biến đổi áp lực trong bóng cuff ống nội khí quản ở bệnh nhân thở máy tại Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Quân y 103

  • Kiều Văn Khương Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Áp lực trong cuff, ống nội khí quản

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá về sự thay đổi áp lực trong cuff (ALTC) của ống nội khí quản ở bệnh nhân thở máy. Đối tượng và phương pháp: 122 bệnh nhân thở máy tại Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Quân y 103. Đo ALTC nền (thời điểm T0) và mỗi 2 giờ sau đặt ống nội khí quản và thở máy, đo ALTC sau khi chăm sóc, vệ sinh hoặc hút đờm qua ống nội khí quản. So sánh ALTC tại các thời điểm với giá trị nền. Kết quả: ALTC ở giới hạn bình thường (20 - 30cm H2O) là 89,3%, giới hạn thấp (< 20cm H2O) là 1,7% và giới hạn cao (> 30cm H2O) chiếm 9,0%. ALTC tăng có ý nghĩa thống kê khi thay đổi tư thế và giảm có ý nghĩa sau vệ sinh, thay ga hoặc hút đờm qua ống nội khí quản so với giá trị nền (p<0,05). Kết luận: 10,7% số bệnh nhân có ALTC ngoài giới hạn bình thường. Thay đổi tư thế bệnh nhân làm tăng ALTC và sau khi chăm sóc, hút ống nội khí quản làm giảm ALTC (p<0,05). Thay đổi ALTC có liên quan đến thay đổi tư thế, chăm sóc và hút ống nội khí quản.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lorente L, Blot S, Rello J (2007) Evidence on measures for the prevention of ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J 30(6): 1193-1207.
2. Motoyama A, Asai S, Konami H et al (2014) Changes in endotracheal tube cuff pressure in mechanically ventilated adult patients. J Intensive Care 2(1): 7.
3. Taslimi L, Khaleghdoost TM, Ghanbari AK et al (2018) Endotracheal tube cuff pressure contiuous monitoring in intensive care units patients. Journal of Nursing and Midwifery Sciences 5(2): 63-67.
4. Memela ME, Gopalan PD (2014) Variations in endotracheal tube cuff pressure: Is 8-hourly monitoring enough?. Southẻn Africa Journal of Critical Care 30(2): 35-40.
5. Godoy AC, Vieira RJ, Capitani EM (2008) Endotracheal tube cuff pressure alteration after changes in position in patients under mechanical ventilation. J Bras Pneumol 34: 294-297.
6. Sole ML, Su X, Talbert S et al (2011) Evaluation of an intervention to maintain endotracheal tube cuff pressure within therapeutic range. Am J Crit Care 20: 109-117.
7. Ziyaeifard M, Alizadehasl A, Ferasatkish R et al (2017) Effect of various patient positions on endotracheal tube cuff pressure after adult cardiac surgery. Research in Cardiovascular Medicine 6(4): 34.
8. Beccaria LM, Doimo TMA, Polletti NAA et al (2017) Tracheal cuff pressure change before and after the performance of nursing care. Rev Bras Enferm 70(6): 1145-1150.