Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ sọ não ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có di căn não

  • Nguyễn Minh Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ung thư phổi không tế bào nhỏ, di căn não

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ sọ não ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có di căn não. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang ở 104 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có di căn não điều trị tại Khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2018. Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình là 59, chủ yếu dưới 65 tuổi (75,3%), nam chiếm đa số (89,4%), hay gặp týp ung thư biểu mô tuyến (93,3%). Tỷ lệ EGFR (+) 52,9%. Đa số bệnh nhân di căn não không có triệu chứng (59,6%). Có 57,6% phát hiện di căn não ngay khi chẩn đoán ung thư phổi. Đa số khối u ≤ 2cm (73,1%), từ 1 - 2 ổ chiếm 55,8%, chủ yếu di căn ở cả 2 bán cầu. Khối di căn hay gặp có ngấm thuốc dạng viền (73,1%) và phù nề xung quanh (60,6%).


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Nguyên, Nguyễn Đình Tiến, Lê Hùng Trường (2016) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ sọ não và kết quả điều trị di căn não do ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu CyberKnife. Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108, tập 11, số 3, tr. 498-503.
2. Phạm Văn Thái, Mai Trọng Khoa, Phạm Duy Hiển và CS (2013) Đánh giá hiệu quả điều trị khối u di căn não từ ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu dao gamma quay. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1, tr. 209-215.
3. Ayabe E, Kaira K, Harada H et al (2015) Prognosis of patients with brain metastasis from non-small cell lung cancer according to gefitinib administration. Announcement 1(5).
4. Edge SB, Byrd DR, Compton CC et al (2010) AJCC Cancer Staging Manual 7th ed. New Yoek: Spinger.
5. Kelly WJ, Shah NJ, Subramaniam DS (2018) Management of brain metastases in epidermal growth factor receptor mutant non-small cell lung cancer. Front Oncol 8: 208.
6. Kondriolka D, Niranijan A (2007) Radiology of radiosurgery. Prog Neurol Surg. Bassel Karger 20: 16-27.
7. Nakahama K, Tamiya A, Taniguchi Y et al (2017) Comparing gefitinib and erlotinib with regard to brain metastases recurrence in EGFR mutant non-small cell lung cancer patients. Clin Exp Oncol 6(4).
8. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (2018) Non-small cell lung cancer.