Nghiên cứu giá trị của presepsin huyết tương trong tiên lượng nặng và tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn

  • Nguyễn Viết Quang Hiển Bệnh viện Trung ương Huế
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Phương Đông Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Đăng Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Presepsin, nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của presepsin huyết tương trong tiên lượng nặng và tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn. Đối tượng và phương pháp: 80 bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn của Hội Hồi sức Mỹ và Hội Lồng ngực Mỹ (ACCP/SCCM) năm 2001 được định lượng nồng độ presepsin huyết tương bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang vào thời điểm chẩn đoán. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: Nồng độ presepsin huyết tương có tương quan thuận, mức độ trung bình với thang điểm SOFA (r = 0,39, p<0,001), thang điểm APACHE II (r = 0,33, p<0,01) và số lượng cơ quan rối loan chức năng (RLCN) (r = 0,36, p<0,05). Nồng độ presepsin huyết tương có giá trị tiên lượng tử vong khá với diện tích dưới đường cong AUC 0,77 (p<0,001), điểm cắt 488,1pg/ml, độ nhạy là 73,9% và độ đặc hiệu 70,2%. Kết luận: Nồng độ prepsin huyết tương có giá trị trong tiên lượng mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vũ Văn Đính (2003) Sốc nhiễm khuẩn. Hồi sức cấp cứu toàn tập, tr. 202-209.
2. Bùi Thị Hương Giang (2016) Nghiên cứu một số thông số huyết động và chức năng tâm thu thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Luận án Tiến sĩ Y Học, Trường Đại học Y Khoa Hà Nội.
3. Phạm Thị Ngọc Thảo (2011) Nghiên cứu tính hình điều trị nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn tại các khoa hồi sức tích cực khu vực châu Á. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 15 (Phụ bản số 1), tr. 550-557.
4. Trần Xuân Thịnh (2016) Nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng/sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng. Luận án Tiến sĩ Y Học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Annane Djillali, Bellissant Eric, Cavaillon Jean-Marc (2005) Septic shock. The Lancet 365 (9453): 63-78.
6. Behnes M, Thomas B, Lepiorz D et al (2014) Diagnostic and prognostic utility of soluble CD 14 subtype (presepsin) for severe sepsis and septic shock during the first week of intensive care treatment. Critical Care 18(5): 507.
7. El-Shafie Mohamed El-Saied, Taema KM, El-Hallag MM et al (2017) Role of presepsin compared to C-reactive protein in sepsis diagnosis and prognostication. The Egyptian Journal of Critical Care Medicine 5(1): 1-12.
8. Liu B, Chen YX, Yin Q et al (2013) Diagnostic value and prognostic evaluation of Presepsin for sepsis in an emergency department. Crit Care 17(5): 244.
9. Masson S, Caironi P, Spanuth E et al (2014) Presepsin (soluble CD14 subtype) and procalcitonin levels for mortality prediction in sepsis: Data from the albumin italian outcome sepsis trial. Critical Care 18(1): 6-16.
10. Ulla M, Pizzolato E, Lucchiari M et al (2013) Diagnostic and prognostic value of presepsin in the management of sepsis in the emergency department: A multicenter prospective study. Crit Care 17(4): 168.