Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

  • An Thành Phú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Ngọc Lan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Đau cột sống thắt lưng, đau do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 117 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2017. Kết quả: Điểm đau trung bình tại chân (7,39 ± 2,54) cao hơn tại cột sống (5,90 ± 2,68), điểm đau trung bình tại chân và tại cột sống của nữ cao hơn nam với p<0,05. Tỷ lệ đau trầm trọng và nặng tại chân (71,0%) cao hơn tại cột sống (46,1%) với p<0,05, tỷ lệ không đau chiếm rất thấp: Tại cột sống (3,4%), tại chân (0,9%). Hướng đau lan xuyên gặp chủ yếu theo dây thần kinh hông to (97,4%). Kết luận: Đau trong thoát vị đĩa đệm là thể đau hỗn hợp với đau thần kinh chiếm ưu thế. Kiểm soát đau của bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng nhiều phương thức là cần thiết.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Chương (2013) Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Bệnh học thần kinh - Giáo trình Sau đại học, Nhà xuất bản Y học - Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, tr. 320-330.
2. Nguyễn Văn Thông (2013) Hội chứng kích thích đau. Kỷ yếu Thần kinh học - Tài liệu Hội nghị "Đau trong thực hành lâm sàng", tr. 24-30.
3. Fardon David et al (2014) Lumbar disc nomenclature: Version 2.0 -Recommendations of the combined task forces of the North American spine society, the American society of spine radiology and the American society of neuroradiology. The Spine Journal: 1-21.
4. Gómez CC et al (2008) Physiopathology of lumbar spine degeneration and pain. Rev. esp. cir. ortop. traumatol (Ed. impr.) 52: 37-46.
5. Grand FiD et al (2012) Imaging the intervertebral disk age-Related changes, herniations, and radicular pain. Radiol Clin N Am 50: 629-649.
6. Grange L et al (2001) Intervertebral disk degeneration and herniation: The role of metalloproteinases and cytokines. Joint Bone Spine 68: 547-553.
7. Hoon Kim- Kyung, Se Kim Inn (2010) Current understanding of spinal pain and the nomenclature of lumbar disc pathology. Minimally Invasive Percutaneous Spinal Techniques, Elsevier Ltd: 29-45.
8. Lohr M et al (2014) Gadolinium enhancement in newly diagnosed patients with lumbar disc herniations are associated with inflammatory peridiscal tissue reactions--evidence of fragment degradation? Clin Neurol Neurosurg 119: 28-34.
9. Michel B (2002) The natural history of lumbar disc herniation and radiculopathy. Joint Bone Spine 69: 155-160.
10. North American Spine Society (2012) Clinical guidelines for multidisciplinary spine Care - diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy. NASS Clinical Guidelines: 1-98.
11. Rehman L (2007) Correlation between clinical features and magnetic resonance imaging finding in patients with lumbar disc herniation. JPMI 91(01): 65-70.
12. Sizer Phillip S et al (2001) Pain generators of the lumbar spine. Pain Practice 1(3): 255-273.