Thay đổi chỉ số thể tích khí lưu thông thì thở ra và độ giãn nở phổi trong liệu pháp huy động phế nang ở bệnh nhân phẫu thuật bụng

  • Lại Văn Hoàn Bệnh viện Hữu Nghị
  • Công Quyết Thắng Bệnh viện Hữu Nghị
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Huy động phế nang, phẫu thuật ổ bụng, compliance phổi, TVexp

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi chỉ số thể tích khí lưu thông thì thở ra (TVexp) và độ giãn nở phổi (Compliance) trong huy động phế nang ở những bệnh nhân được gây mê phẫu thuật bụng mở. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên được chia 2 nhóm “nhóm can thiệp” 45 bệnh nhân và “nhóm chứng” 37 bệnh nhân. Phương pháp huy động phế nang với mức áp lực 40cmH2O trong 40 giây và duy trì PEEP 5cmH2O. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm can thiệp và nhóm chứng là xấp xỉ nhau (74,8 ± 8,4 ở nhóm can thiệp và 76,4 ± 9,5 ở nhóm chứng). Trị số TVexp trung bình ở nhóm can thiệp tại thời điểm sau huy động phế nang là (473,71 ± 87,35mL) cao hơn hẳn so với nhóm chứng (426,21 ± 105,63mL), với p<0,05. Trị số Compliance trung bình tại thời điểm sau huy động phế nang ở nhóm can thiệp là (52,8 ± 4,67ml/cmH2O) cao hơn hẳn so với nhóm chứng (48,32 ± 9,40ml/cmH2O); với p<0,05. Kết luận: Liệu pháp huy động phế nang làm cải thiện rõ rệt các chỉ số Compliance và TVexp, từ đó đem lại hiệu quả trong dự phòng biến chứng xẹp phổi ở những bệnh nhân gây mê.


Từ khóa: Huy động phế nang, phẫu thuật ổ bụng, compliance phổi, TVexp.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Arozullah AM, Daley J, Henderson WG et al (2000) Multifactorial risk index for predicting postoperative respiratory failure in men after major noncardiac surgery. The national veterans administration surgical quality improvement program. Ann Surg 232(2): 242-253.
2. Joyce CJ, Williams AB (1999) Kinetics of absorption atelectasis during anesthesia: A mathematical model. Journal of applied physiology 86(4): 1116-1125.
3. Kudoh O, Satoh D, Hori N et al (2020) The effects of a recruitment manoeuvre with positive end-expiratory pressure on lung compliance in patients undergoing robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy. J Clin Monit Comput 34(2): 303-310.
4. Smetana Gerald W, Lawrence Valerie A, Cornell John E (2006) Preoperative pulmonary risk stratification for noncardiothoracic surgery: systematic review for the American College of Physicians. Annals of internal medicine 144(8): 581-595.
5. Sprung Juraj, Weingarten Toby N, Warner David O (2010) Ventilatory strategies during anesthesia. Morbid Obesity: Peri-operative Management, Cambridge University Press.
6. Sprung Juraj, Whalen Francis X, Comfere Thomas et al (2009) Alveolar recruitment and arterial desflurane concentration during bariatric surgery. Anesthesia & Analgesia 108(1): 120-127.
7. Tusman G, Böhm SH, Vazquez de Anda GF et al (1999) Alveolar recruitment strategy'improves arterial oxygenation during general anaesthesia. British journal of anaesthesia 82(1): 8-13.
8. Weingarten TN, Whalen FX, Warner DO et al (2009) Comparison of two ventilatory strategies in elderly patients undergoing major abdominal surgery. British journal of anaesthesia 104(1): 16-22.
9. Grasso Salvatore, Mascia Luciana, Del Turco Monica et al (2002) Effects of recruiting maneuvers in patients with acute respiratory distress syndrome ventilated with protective ventilatory strategy. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists 96(4): 795-802.