Khảo sát một số chỉ số đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính

  • Nguyễn Đình Chúc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ
  • Phạm Nguyên Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Thái Giang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thu Hoài Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Main Article Content

Keywords

Bệnh thận mạn, chức năng tâm thu thất trái, chức năng tâm trương thất trái

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Xác định một số chỉ số đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương thất trái ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính chưa lọc máu có phân suất tống máu thất trái bình thường (EF > 50%). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 300 đối tượng gồm 190 bệnh nhân bệnh thận mạn tính và 110 người khoẻ làm chứng. Tất cả các đối tượng đều được siêu âm đánh dấu mô xác định một số chỉ số đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương thất trái gồm: GLS, GCS, GRS, MSP, GLSR-e, GCSR-e, GRSR-e, và MDP. Kết quả: Giá trị trung bình các chỉ số chức năng GLS, GCS, GRS và MSP tâm thu nhóm bệnh đều giảm hơn nhóm chứng, p<0,001. Tỷ lệ giảm các chỉ số này lần lượt là 37,9%, 15,8%, 12,6% và 16,3%. Giá trị trung bình các chỉ số chức năng GLSR-e, GCSR-e, GRSR-e, MDP tâm trương nhóm bệnh đều giảm hơn nhóm chứng, p<0,001. Tỷ lệ bệnh nhân giảm các chỉ số này lần lượt là 13,7%, 10%, 13,2%, và 11,1%. Có mối tương quan thuận giữa các chỉ số chức năng tâm thu và tâm trương ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính, p<0,001. Kết luận: Giảm chức năng tâm thu và tâm trương thất trái là phổ biến ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính chưa lọc máu có phân suất tống máu bảo tồn.


Từ khóa: Bệnh thận mạn, chức năng tâm thu thất trái, chức năng tâm trương thất trái.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hà Hoàng Kiệm (2008) Suy thận mạn tính. Bệnh học nội khoa, Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr. 316-329.
2. Blessberger H and Binder T (2010) Non-invasive imaging two dimensional speckle tracking echocardiography: Basic principles. Heart 96(9): 716-722.
3. Dandel M et al (2009) Strain and strain rate Imaging by echocardiography - basic concepts and clinical applicability. Current Cardiology Reviews 5: 133-148.
4. Halley CM et al (2011) Mortality rate in patients with diastolic dysfunction and normal systolic function. Arch Intern Med 171(12): 1082-1087.
5. Hassanin N and Alkemary A (2016) Early detection of subclinical uremic cardiomyopathy using two-dimensional speckle tracking echocardiography. Echocardiography 33(4): 527-536.
6. Panoulas VF et al (2015) Early detection of subclinical left ventricular myocardial dysfunction in patients with chronic kidney disease. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 16(5): 539-548.
7. Perk G, Tunick PA, and Kronzon I (2007) Non-Doppler two-dimensional strain imaging by echocardiography-from technical considerations to clinical applications. J Am Soc Echocardiogr 20(3): 234-243.
8. Tamulenaite E et al (2018) Changes of left and right ventricle mechanics and function in patients with end-stage renal disease undergoing haemodialysis. Medicina (Kaunas) 54(5): 1-10.
9. Unger ED et al (2016) Association of chronic kidney disease with abnormal cardiac mechanics and adverse outcomes in patients with heart failure and preserved ejection fraction. European Journal of Heart Failure 18: 103-112.