Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp thông khí cơ học với mức PEEP được điều chỉnh dựa theo áp lực thực quản ở bệnh nhân ARDS

  • Ngô Trọng Toàn Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  • Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Mạnh Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Chỉnh PEEP dựa vào áp lực thực quản, áp lực thực quản, áp lực màng phổi, áp lực xuyên phổi

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp thông khí cơ học với mức PEEP lựa chọn dựa trên áp lực thực quản ở bệnh nhân ARDS. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp, có nhóm chứng so sánh. Nhóm can thiệp gồm 34 bệnh nhân thông khí chỉnh PEEP theo phác đồ EPVent2 và Nhóm chứng gồm 34 bệnh nhân thông khí chỉnh PEEP theo bảng PEEP thấp của nhóm ARDSnet. Kết quả: PaO2/FiO2 tại thời điểm ngày thứ nhất T1 và ngày thứ hai T2 của nhóm EPVent2 cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,001) so với nhóm ARDSnet. Tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 28 của nhóm EPVent2 là 60% (18/30) và nhóm ARDSnet là 82,8% (24/29), tỷ lệ tử vong ở nhóm EPVent2 có xu thế thấp hơn nhóm ARDSnet nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p=0,054>0,05. Kết luận: Phương pháp thông khí cơ học chỉnh PEEP theo EPVent2 làm cải thiện oxy máu nhưng không làm cải thiện tỷ lệ tử vong.


Từ khóa: Chỉnh PEEP dựa vào áp lực thực quản, áp lực thực quản, áp lực màng phổi, áp lực xuyên phổi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dương Đức Mạnh, Ngô Trọng Toàn, Nguyễn Công Tấn (2016) Đánh giá vai trò của kỹ thuật đo áp lực thực quản trong lựa chọn mức PEEP ở bệnh nhân ARDS. Y học Việt Nam, 449(2), tr. 151-155.
2. Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM et al EPVent-2 Group (2019) Effect of titrating positive end-expiratory pressure (PEEP) with an esophageal pressure-guided strategy on death and days free from mechanical ventilation among patients with acute respiratory distress syndrome: A randomized clinical trial. JAMA 321(9): 846-857.
3. Chen L, Chen GQ, Shore K et al (2017) Implementing a bedside assessment of respiratory mechanics in patients with acute respiratory distress syndrome. Critical Care 21(84).
4. Deutschman CS, Neligan PJ (2010) Acute lung injury and ARDS. Evidence-Based Practice of Critical Care, Saunders Elsevier, Philadelphia: 61-147.
5. Fish E, Novack V, Banner-Goodspeed VM et al (2014) The esophageal pressure-guided ventilation 2 (EPVent2) trial protocol: A multicentre, randomized clinical trial of mechanical ventilation guided by transpulmonary pressure. BMJ Open 4(9).
6. Grasso S, Terragni P, Birocco A et al (2012) ECMO criteria for influenza A (H1N1)-associated ARDS: Role of transpulmonary pressure. Intensive Care Med 38: 395-403.
7. Talmor D, Sarge T, Malhotra A et al (2008) Mechanical ventilation guided by esophageal pressure in acute lung injury. The new england journal of medicine 359(20): 2095-2104.
8. Yang Y, Li Y, Liu SQ et al (2013) Positive end expiratory pressure titrated by transpulmonary pressure improved oxygenation and respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome patients with intra-abdominal hypertension. Chin Med J 126(17): 3234-3239.