Mối liên quan giữa QRS phân mảnh trên điện tâm đồ và chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa

  • Vũ Mạnh Tân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lê Minh Hiếu Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Main Article Content

Keywords

Hội chứng chuyển hóa, chức năng tâm trương thất trái, QRS phân mảnh

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa dấu hiệu QRS phân mảnh và chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng trên 123 bệnh nhân hội chứng chuyển hóa được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới 2005, siêu âm Doppler tim đánh giá chức năng tâm trương thất trái, ghi điện tim đồ và phân tích đặc điểm điện tim đồ để tìm liên quan với chức năng tâm trương thất trái. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có QRS phân mảnh và rối loạn chức năng tâm trương thất trái lần lượt là 29,3% và 27,6%. Giá trị trung bình của các thông số đánh giá chức năng tâm trương (vận tốc sóng A, vận tốc sóng S, vận tốc sóng D, tỷ số E/E’ của nhóm có QRS phân mảnh cao hơn nhóm không có QRS phân mảnh (p<0,05). Dấu hiệu QRS phân mảnh có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ bị rối loạn chức năng tâm trương thất trái với OR = 3,1; 95%CI: 1,3 – 7,1, p = 0,01. Kết luận: Dấu hiệu QRS phân mảnh trên điện tâm đồ làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tâm trương thất trái.


Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, chức năng tâm trương thất trái, QRS phân mảnh.


 

Article Details