Nghiên cứu quy trình và xây dựng phần mềm báo cáo trực trên hệ thống mạng nội bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Trần Bá Khôi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Đình Son Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Quách Thị Huế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mai Tú Hương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Vương Quý Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trí Quân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Quách Thị Thoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Minh Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Huy Toản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Công nghệ thông tin, phần mềm, báo cáo giao ban

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng phần mềm báo cáo trực trên hệ thống mạng nội bộ nhằm quy trình hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo trực. Đối tượng và phương pháp: Tiến hành phân tích dữ liệu và lập trình ứng dụng. Kết quả: Xây dựng thành công quy trình, phần mềm báo cáo trực đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện với đầy đủ các tính năng, tiện ích và các thông tin chi tiết tình hình diễn biến của bệnh nhân, góp phần tự động hóa công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Kết luận: Phần mềm báo cáo trực trên hệ thống mạng nội bộ là công cụ lưu giữ, kết nối hữu ích cho bác sĩ trong Bệnh viện.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hàn Viết Thuận (2008) Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý. Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.
2. Ngô Trung Việt (1993) Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh nghiệp vụ. Nhà xuất bản Thống kê.
3. Thạc Bình Cường (2015) Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
4. Đào Kiến Quốc (1999) Phân tích và thiết kế hệ thống tin học hoá. Trường Đại học Quốc gia Hà nội.
5. Đào Thanh Tĩnh (2004) Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
6. Nguyễn Hoài Anh (2015) Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Học viện Kỹ thuật Quân sự.