Đánh giá kết quả phẫu thuật Plombage trong điều trị ho ra máu do u nấm phổi Aspergillus tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

  • Lê Tiến Dũng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Phạm Vinh Quang Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Công Minh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Nguyễn Trường Giang Học viện Quân y
  • Nguyễn Văn Nam Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật Plombage, u nấm phổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật Plombage trong điều trị ho ra máu do u nấm phổi Aspergillus tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu. Bao gồm những bệnh nhân ho ra máu do u nấm phổi Aspergillus được phẫu thuật Plombage tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong thời gian 07 năm từ năm 2011 đến năm 2017. Kết quả: Trong thời gian 7 năm từ năm 2011 đến năm 2017, có 92 bệnh nhân được phẫu thuật Plombage. Tỷ lệ nam/nữ là: 3,2, độ tuổi trung bình: 52,8, chức năng hô hấp suy giảm nặng đến trung bình là: 77,5%; tổn thương u nấm phức tạp 100%; thời gian mổ trung bình: 2,25 giờ. Kết quả phẫu thuật: Sau thời gian theo dõi trung bình 24 tháng có 88,5% trường hợp hết ho ra máu, hết hang nấm trên CT 93,1%. Kết luận: Phẫu thuật Plombage có thể xem xét lựa chọn đối với những bệnh nhân có chức năng hô hấp kém, thể trạng yếu hay hình ảnh tổn thương trên CT scanner thuộc dạng quá phức tạp. Đây là phương pháp mổ an toàn, ít biến chứng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dương Thông, Vũ Quang Việt, Nguyễn Hoài Nam, Lê Nữ Hòa Hiệp, Nguyễn Thế Hiệp (2002) Chẩn đoán và điều trị u nấm phổi Aspergillus tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kỷ yếu Hội thảo Pháp - Việt lần 3 về bệnh phổi và phẫu thuật lồng ngực, tr. 128-135.
2. Nguyễn Thế Vũ, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Đình Duy (2007) Điều trị phẫu thuật u nấm phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (2005 - 2006). Thời sự Y học, tr. 5-7.
3. Babatasi G et al (2000) Surgical treatment of pulmonary aspergilloma. Current outcome. J. Thorax & Cardiovasc. Surg 119(5): 906-912.
4. Kurul C, Demircan S, Yazici U, Altinok T, Topcu S, and Unlu M (2004) Surgical management of pulmonary aspergilloma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 12(4): 320-323.
5. Daly RC, Pairolero PC, Piehler JM, Trastek VF, Payne WS, Bernatz PE (1986) Pulmonary aspergilloma. Results of surgical treatment. J Thorac Cardiovasc Surg 92: 981-988.
6. El Oakley R, Petrou M, Goldstraw P (1997) Indications and outcome of surgery for pulmonary aspergilloma. Thorac 52: 813-815.
7. Regnard J, Icard P, Nicolosi M, Spagiarri L, Magdeleinat P, Jauffret B et al (2007) Aspergilloma: A series of 89 surgical cases. Ann Thorac Surg 69: 898-903.