Đặc điểm cận lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014

  • Phạm Thu Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phan Lê Thanh Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm phổi không điển hình, cận lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm một số chỉ số xét nghiệm máu và X-quang các trường hợp viêm phổi không điển hình do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae); Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) Legionella pneumophila (L. pneumophila) của bệnh nhi từ 12 tháng đến 15 tuổi, tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh 215 trường hợp trẻ mắc viêm phổi không điển hình do vi khuẩn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kỹ thuật Multiplex PCR và ELISA được sử dụng để phát hiện M. pneumoniae, C. pneumoniae L. pneumophila trong mẫu bệnh phẩm. Kết quả: Có 215 ca viêm phổi không điển hình với đặc điểm một số chỉ số xét nghiệm máu ngoại vi và X-quang như sau: Xét nghiệm máu ngoại vi: CRP tăng 74,14%, bạch cầu tăng 77,67%; thiếu máu nhẹ 44,65%, thiếu máu trung bình 46,98%, thiếu máu nặng 7,44%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tăng CRP, tăng bạch cầu, mức độ thiếu máu giữa viêm phổi không điển hình trong nhóm và đồng nhiễm ngoài nhóm (p>0,05). Hình ảnh X-quang phổi: Nốt mờ 51,63%, khối đông đặc 31,16%, tổn thương mô kẽ 9,3%, viêm phổi màng phổi 7,91%. Có sự khác biệt về hình ảnh khối đông đặc ở phổi và viêm phổi màng phổi giữa 2 nhóm viêm phổi không điển hình trong nhóm và đồng nhiễm ngoài nhóm (p<0,05). Kết luận: Ở bệnh nhân viêm phổi không điển hình do vi khuẩn đa số có biểu hiện tăng CRP, tăng bạch cầu, hầu hết thiếu máu nhẹ, đa số là tổn thương khối đông đặc.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Anh Tuấn (2010) Một số thông điệp nhân ngày viêm phổi thế giới 12.11.2010. Bệnh viện Nhi Đồng I - TP. Hồ Chí Minh, ngày 5.11.2010.
2. Chen LL, Cheng YG, Chen ZM et al (2012) Mixed infections in children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia. Zhonghua Er Ke Za Zhi 50(3): 211-215.
3. Defilippi A, Silvestri M, Tacchella A et al (2008) Epidemiology and clinical features of Mycoplasma pneumoniae infection in children. Respiratory Medicine 102: 1762-1768.
4. Forest WA, Summersgill JT et al (2007) A Worldwide perspective of atypical pathogens in community-acquired pneumonia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 17: 1086-1093.
5. Ian C, Michelow MD, Kathy Katz BS, George H (2007) Systemic cytokine profile in children with community-acquired pneumonia. Pediatric Pulmonology 42: 640-645.
6. Lochindarat S, Suwanjutha S, Prapphal N et al (2007) Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in children with community-acquired pneumonia in Thailand. Int J Tuberc Lung Dis 11(7): 814-819.
7. Puljiz I, Kuzman I, Rode OD et al (2006) Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae pneumonia: Comparison of clinical, epidemiological characteristics and laboratory profiles. Epidemiol Infect 134(3): 548-555.
8. Prapphal N, Suwanjutha S, Durongkaveroj P (2006) Prevalence and clinical presentations of atypical pathogens infection in community acquired pneumonia in Thailand. J Med Assoc Thai 89(9).