Đánh giá kết quả điều trị nội nha răng 6, 7 hàm trên sử dụng trâm máy Neolix tại Bệnh viện Quân y 103

  • Trương Xuân Quý Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5
  • Lê Hưng Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội
  • Nguyễn Khang Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Răng 6, 7 hàm trên, điều trị nội nha, Neolix

Tóm tắt

Mục tiêu:        Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang trong điều trị nội nha răng 6, 7 hàm trên. Đánh giá kết quả điều trị tủy có sử dụng trâm máy Neolix. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 39 bệnh nhân với 40 răng 6, 7 hàm trên, tuổi từ 15 đến 70 tuổi được điều trị tại Khoa Răng miệng, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Nghiên cứu can thiệp, tiến cứu. Kết quả: Răng số 6 hàm trên chiếm 67,5%, răng số 7 hàm trên chiếm 32,5%. Kết quả tốt ngay sau điều trị: 90%. Kết quả tốt sau 3 tháng điều trị 90%. Kết quả tốt sau 6 tháng điều trị 94,7%. Kết luận: Răng 6, 7 hàm trên có hệ thống ống tủy phức tạp. Điều trị tủy răng sử dụng trâm máy Neolix có kết quả tốt.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trịnh Thị Thái Hà và cộng sự (2014) Chữa răng và nội nha. Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tập 2, tr. 9-79.
2. Hoàng Tử Hùng (2006) Giải phẫu răng. Nhà xuất bản Y học, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 152-163.
3. Lê Hưng (2003) Nghiên cứu hình thái hệ thống ống tuỷ răng số 4, số 6 ứng dụng trong điều trị nội nha. Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân y, tr. 25-56.
4. Lê Thị Hường (2010) Nghiên cứu hình thái răng và hệ thống ống tủy răng số 5, số 7 đề xuất ứng dụng trong điều trị nội nha. Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân y, tr. 34-67.
5. Nguyễn Quốc Trung (2007) Nghiên cứu điều trị tủy nhóm răng hàm có chân cong bằng phương pháp sửa soạn ống tủy với trâm xoay máy và tay Niti. Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 12-84.
5. Bender IB, Seltzers S et al (1966) Endodontic success, a reappaisal of criteria. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 22(6): 780-789.
6. Estrela C, Holland R et al (2014) characterization of successful root canal Treatment. Brazilian Dental Journal 25(1): 3-11.
7. Schilder H (1974) Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North Am 18(2): 269-296.