Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật nội soi khớp gối của phương pháp gây tê liên tục thần kinh đùi kết hợp gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm

  • Vũ Nguyễn Hà Ngân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Tú Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Đức Lam Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Gây tê thần kinh đùi, thần kinh hông to, gây tê ngoài màng cứng, phẫu thuật nội soi khớp gối.

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật nội soi khớp gối của phương pháp gây tê liên tục thần kinh đùi kết hợp gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm với phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Đối tượng và phương pháp: Can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, 60 bệnh nhân phẫu thuật nội soi khớp gối được chia thành 2 nhóm bằng nhau: Nhóm 1 được giảm đau sau mổ bằng gây tê ngoài màng cứng, nhóm 2 được giảm đau sau mổ bằng gây tê thần kinh đùi liên tục kết hợp gây tê thần kinh hông to. Kết quả: Điểm đau VAS trung bình khi nghỉ ngơi và khi vận động của hai nhóm tương đương nhau tại hầu hết thời điểm nghiên cứu. Hiệu quả giảm đau tốt và khá đạt là 93,3%  ở nhóm gây tê thần kinh đùi và thần kinh hông to so với 96,7% ở nhóm gây tê ngoài màng cứng. Tỷ lệ gây tê thành công đạt 100% so với 96,7% ở nhóm gây tê ngoài màng cứng. Kết luận: Phương pháp gây tê thần kinh đùi liên tục kết hợp gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm có hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi khớp gối tương đương với phương pháp gây tê ngoài màng cứng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dauri M, Polzoni M, Fabbi E et al (2003) Comparison of epidural, continuous femoral block and intraarticular analgesia after anterior cruciate ligament reconstruction. Acta Anaesthesiol Scand 47: 20-25.
2. Davies AF, Segar EP, Murdoch J et al (2004) Epidural infusion or combined femoral and sciatic nerve blocks as perioperative analgesia for knee arthroplasty. BritishJournal of Anaesthesia 93(3): 368-374.
3. Monica W, Harbell, Joshua M, Cohen et al (2016) Combined preoperative femoral and sciatic nerve blockade improves analgesia after anterior cruciate ligament reconstruction: A randomized controlled clinical trial. Journal of Clinical Anesthesia 33: 68-74.
4. Ahmad MT, Elmaksoud A (2016) Arthroscopic medial meniscus trimming or repair under nerve blocks: Which nerves should be blocked?. Saudi J Anaesth 10: 283-287.
5. Brian A, Williams, Michael L, Kentor, Molly T, Vogt et al (2006) Reduction of verbal pain acores after anterior cruciate ligament reconstruction with 2-day continuous femoral nerve block: A randomized clinical trial. Anesthesiology 104: 315-327.