Giá trị kiểu gen trong tiên đoán kiểu hình kháng cephalosporin của các chủng Klebsiella pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết

  • Trịnh Văn Sơn
  • Ngô Tất Trung
  • Nguyễn Hồng Nhung
  • Nguyễn Đăng Mạnh
  • Lê Hữu Song

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn huyết, kháng cephalosporin, K. pneumoniae, ESBL

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu giá trị của kiểu gen trong tiên đoán kiểu hình kháng cephalosporin phổ rộng của các chủng K. pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả trên 50 chủng K. pneumoniae phân lập từ mẫu máu của 50 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 10/2014 đến tháng 05/2016. Kháng sinh đồ thực hiện trên hệ thống máy Vitek II của hãng BioMerieux, Pháp. Các gen kháng kháng sinh được phát hiện bằng sử dụng bộ kít Multiplex PCR tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: Tỷ lệ các chủng K. pneumoniae sinh ESBLs là 22,0%, tỷ lệ kháng với cefotaxime, ceftazidime và cefepime tương ứng là 54,0%, 48,0% và 29,2%. Tỷ lệ các chủng mang gen TEM, SHV và CTX-M tương ứng là 46,0%, 84,0% và 46,0%. 90% các chủng mang ít nhất một trong ba gen trên và 38% các chủng mang cả ba gen trên. Giá trị chẩn đoán K. pneumoniae sinh ESBLs của TEM và CTX-M có độ nhạy 90,9% và độ đặc hiệu 66,7%. Giá trị chẩn đoán K. pneumoniae kháng cephalosporin phổ rộng của CTX-M có độ nhạy từ 77,8% đến 89,5% và độ đặc hiệu từ 82,8% đến 91,3%, tương ứng gen TEM có độ nhạy từ 74,1% đến 78,9% và độ đặc hiệu từ 75,9% đến 87,0%. Kết luận: Gen TEM và CTX-M là những gen có thể sử dụng trong chẩn đoán kiểu hình kháng cephalosporin ở các chủng K. pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết.


Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, kháng cephalosporin, K. pneumoniae, ESBL.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Paoli CJ et al (2018) Epidemiology and costs of sepsis in the United States-An analysis based on timing of diagnosis and severity level. Crit Care Med 46(12): 1889-1897.
2. Dagher GA et al (2015) Descriptive analysis of sepsis in a developing country. International journal of emergency medicine 8: 19-19.
3. Southeast Asia Infectious Disease Clinical Research N (2017) Causes and outcomes of sepsis in southeast Asia: A multinational multicentre cross-sectional study. The Lancet. Global health 5(2): 157-167.
4. D'Andrea MM et al (2013) CTX-M-type beta-lactamases: A successful story of antibiotic resistance. Int J Med Microbiol 303(6-7): 305-317.
5. Dellinger RP et al (2013) Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 41(2): 580-637.
6. McDanel J et al (2017) Incidence of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli and Klebsiella infections in the United States: A systematic literature review. Infect Control Hosp Epidemiol 38(10): 1209-1215.
7. Chang YT et al (2017) Epidemiology and trends in the antibiotic susceptibilities of Gram-negative bacilli isolated from patients with intra-abdominal infections in the Asia-Pacific region, 2010 - 2013. Int J Antimicrob Agents 49(6): 734-739.
8. Kim D et al (2017) Increasing resistance to extended - spectrum cephalosporins, fluoroquinolone, and carbapenem in Ggram-negative bacilli and the emergence of carbapenem non-susceptibility in Klebsiella pneumoniae: Analysis of Korean antimicrobial resistance monitoring system (KARMS) data from 2013 to 2015. Ann Lab Med 37(3): 231-239.
9. Biedenbach DJ et al (2014) Antimicrobial susceptibility and extended-spectrum beta-lactamase rates in aerobic gram-negative bacteria causing intra-abdominal infections in Vietnam: Report from the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART 2009 - 2011). Diagn Microbiol Infect Dis 79(4): 463-467.
10. Jean SS, Hsueh PR, and o.b.o.t.S.A.-P. Group (2016) Distribution of ESBLs, AmpC β-lactamases and carbapenemases among Enterobacteriaceae isolates causing intra-abdominal and urinary tract infections in the Asia-Pacific region during 2008–14: Results from the study for monitoring antimicrobial resistancet Trends (SMART). Journal of Antimicrobial Chemotherapy 72(1): 166-171.
11. Shelburne SA et al (2017) Whole-genome sequencing accurately identifies resistance to extended-spectrum beta-Lactams for major gram-negative bacterial pathogens. Clin Infect Dis 65(5): 738-745.