Khảo sát một số đặc điểm năng lực của đội ngũ cán bộ quân y năm 2018 - 2019

  • Bùi Tuấn Khoa
  • Lê Thu Hà
  • Dương Quốc Bảo
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Nguyễn Thị Thuỳ Linh
  • Trịnh Thị Huyền
  • Lê Thị Quế
  • Nguyễn Trà Mi

Main Article Content

Keywords

Cán bộ quân y, năng lực cán bộ, năm 2018 - 2019

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm năng lực của đội ngũ cán bộ quân y năm 2018 - 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 1.019 cán bộ quân y và 1.501 bệnh nhân của 22 bệnh viện và đơn vị quân y, sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả  và kết luận: Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ cao cấp rất thấp (2,5%), trình độ ngoại ngữ và tin học chưa cao. Việc huấn luyện theo kế hoạch được các đơn vị quân y thực hiện đầy đủ các nội dung, tuy nhiên vẫn còn 62,1% cán bộ quân y chưa được bổ túc về y học quân sự và vẫn còn 13% cán bộ quân y không được và “không trả lời” bồi dưỡng chính trị. Tỷ lệ cán bộ quân y tham gia tập huấn, hội thảo rất thấp (10,7%). Mức độ hài lòng của người bệnh về “thái độ giao tiếp, ứng xử của y bác sỹ” và “điều kiện trang thiết bị, buồng bệnh, phục vụ người bệnh” chưa cao, chỉ ở mức “tạm chấp nhận”.


Từ khóa: Cán bộ quân y, năng lực cán bộ, năm 2018 - 2019.


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Quốc phòng (2001) Điều lệ công tác quân y Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban hành theo Quyết định số 56/2001/QĐ-BQP, ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3. Chu Tiến Cường (2007) Xây dựng quốc phòng toàn dân ngành Quân y trong tiến trình hội nhập. Tạp chí QPTD, 4/2007.
4. Đảng ủy Quân sự Trung ương (1998) Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới, số 94/ĐUQSTW, tr. 7.
5. Lê Văn Dũng (2004) Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tr. 25-48.
6. Nghị quyết số 46, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
7. Trần Văn Minh (2004) Tiếp tục đổi mới công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Luận án Tiến sĩ lịch sử.
8. Lương Việt Hải (2009) Những tiêu chí cơ bản của con người Việt nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 và 11/2009.