Chẩn đoán và điều trị u hạch thần kinh tuyến thượng thận

  • Nguyễn Hoàng Đức
  • Trần Quang Nam
  • Lê Mạnh Hùng
  • Nông Văn Huy
  • Phạm Văn An

Main Article Content

Keywords

U hạch thần kinh, u tuyến thượng thận

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tổng kết kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị u hạch thần kinh tuyến thượng thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hàng loạt ca u hạch thần kinh tuyến thượng thận đã được phẫu thuật/sinh thiết tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020. Chúng tôi ghi nhận đặc điểm hình ảnh của u, xét nghiệm chức năng nội tiết, sinh thiết trước mổ, phương pháp mổ và diễn tiến sau mổ. Kết quả: Có 6 trường hợp u hạch thần kinh tuyến thượng thận. Tuổi trung bình 30,7 tuổi ± 2,8 (thay đổi từ 22 – 42 tuổi). Hai trường hợp u bên phải; 3 trường hợp u bên trái và 1 trường hợp u hai bên. Trung bình kích thước u 47,8 ± 10,7mm (thay đổi từ 35 - 60mm). Tất cả bệnh nhân phát hiện tình cờ không triệu chứng lâm sàng. Chỉ 2 trường hợp u không có bất thường hormone tuyến thượng thận. Chẩn đoán hình ảnh không gợi ý được đặc điểm mô học của u. Năm trường hợp được phẫu thuật nội soi 3D cắt tuyến thượng thận. Một trường hợp u tuyến thượng thận 2 bên, được sinh thiết u, không phẫu thuật. Kết luận: 2/6 trường hợp u hạch thần kinh tuyến thượng thận không có bất thường hormone tuyến thượng thận. U khó xác định bản chất dựa trên đặc điểm hình ảnh trước mổ. Phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận là phương tiện điều trị ít xâm lấn và an toàn.


Từ khóa: U hạch thần kinh, u tuyến thượng thận.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Daniela S, Gregory T (2009) Ganglioneuroma of the adrenal gland. Journal of Urology 182: 714-715.
2. Geoerger B, Hero B, Harms D (2001) Metabolic activity and clinical features of primary ganglioneuromas. Cancer 91(10): 1905-1913.
3. Irina B, Shrikant T, Muhammad S (2016) The diagnostic performance of adrenal biopsy: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Endocrinology 175(2): 65-80.
4. Lonergan GJ, Schwab CM, Suarez ES (2002). Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, and ganglioneuroma: Radiologic-pathologic correlation. Radiographics 22: 911-934
5. Mackie GC, Shulkin BL, Ribeiro RC (2006) Use of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in evaluating locally recurrent and metastatic adrenocortical carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 91: 2665-2671.
6. Maurizio I, Francesca T et al (2017) Adrenal ganglioneuroma: The Padua Endocrine Surgery Unit experience. International Journal of Surgery, 41(1): 013-108
7. Mylonas KS, Schizas D, Economopoulos KP (2017) Adrenal ganglioneuroma: What you need to know. World Journal Clinical Cases 5(10): 373-377.
8. Shawa H, Elsayes KM, Javadi S (2014) Adrenal ganglioneuroma: Features and outcomes of 27 cases at a referral cancer centre. Clin Endocrinol 80: 342-347.
9. Spinelli C, Rossi L, Barbetta A (2015) Incidental ganglioneuromas: A presentation of 14 surgical cases and literature review. Journal of Endocrinological. Investigation 38(5): 547-554.