Nồng độ visfatin huyết thanh và hội chứng chuyển hoá trên bệnh nhân vảy nến thông thường tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh

  • Ngô Minh Vinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Main Article Content

Keywords

Vảy nến thông thường, visfatin, hội chứng chuyển hoá

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ visfatin huyết thanh và mối liên quan với hội chứng chuyển hoá trên bệnh nhân vảy nến thông thường tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt nang mô tả thực hiện trên 40 bệnh nhân vảy nến thông thường tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023. Kết quả: Nồng độ visfatin ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hoá (HCCH) là 52,6 ± 27,2ng/ml cao hơn so với nhóm không có hội chứng chuyển hoá 45,7 ± 24,5ng/ml, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,419). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ tuổi giữa nhóm bệnh nhân có HCCH so với nhóm không có HCCH (p<0,001). Có mối liên quan giữa khởi phát vảy nến sớm với HCCH (p<0,05). Có sự khác biệt về nồng độ visfatin ở vảy nến có và không có biểu hiện móng (p<0,05). Kết luận: Không có sự khác biệt nồng độ visfatin giữa bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hoá và không có hội chứng chuyển hoá.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Phạm Trúc Linh, Đỗ Hoàng Long, và cộng sự (2023) Đặc điểm hội chứng chuyển hoá trên bệnh nhân vảy nến mảng tại Bệnh viên Da liễu Thành phố Cần Thơ năm 2021-2023. Tạp chí Y học Việt Nam 531(2).
2. Chyl-Surdacka KM, Bartosińska J et al (2020) Assessment of visfatin concentrations in the serum of male psoriatic patients in relation to metabolic abnormalities. Advances in clinical and experimental medicine: Official organ Wroclaw Medical University 29(1): 79-84.
3. Singh S, Young P et al (2017) An update on psoriasis and metabolic syndrome: A meta-analysis of observational studies. PLoS One 12(7): 0181039.
4. Sereflican B, Goksugur N, Bugdayci G, Polat M, Haydar Parlak A (2016) Serum visfatin, adiponectin, and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) levels in patients with psoriasis and their correlation with disease severity. Acta dermatovenerologica Croatica: ADC 24(1): 13-19.
5. Agarwal K, Das S, et al (2023) Psoriasis and its association with metabolic syndrome. Indian J Dermatol 68(3): 274-277.
6. Ismail SA, Mohamed SA (2012) Serum levels of visfatin and omentin-1 in patients with psoriasis and their relation to disease severity. The British journal of dermatology 167(2): 436-439.
7. Okan G, Baki AM et al (2016) Serum visfatin, fetuin-a, and pentraxin 3 levels in patients with psoriasis and their relation to disease severity. Journal of clinical laboratory analysis 30(4): 284-289.
8. Hao Y, Zhu YJ et al (2021) Metabolic syndrome and psoriasis: mechanisms and future directions. Front Immunol 12: 711060.
9. Takahashi H, Iizuka H (2012) Psoriasis and metabolic syndrome. The Journal of dermatology 39(3): 212-218.
10. Trương Lê Anh Tuấn (2011) Mối liên quan giữa bệnh vảy nến và hội chứng chuyển hóa. Luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành da liễu. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
11. Kirby B, Burden AD (2016) Psoriasis and related disorders. United States: Wiley Blackwell.