Đánh giá kết quả sử dụng vạt da cơ ngực lớn trong tái tạo tổn khuyết lớn vùng đầu cổ

  • Lê Diệp Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quang Đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tổn khuyết lớn vùng đầu cổ, vạt da cơ ngực lớn, ung thư đầu cổ, phẫu thuật tái tạo

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của việc tái tạo các tổn khuyết lớn vùng đầu cổ bằng vạt da cơ ngực lớn. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu kết hợp tiến cứu can thiệp lâm sàng, mô tả cắt ngang theo dõi dọc trên 16 bệnh nhân được tái tạo lại tổn khuyết bằng vạt da cơ ngực lớn tại Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện TƯQĐ 108 từ tháng 1/2021 đến tháng 2 năm 2024. Kết quả: Các bệnh nhân có độ tuổi từ 62-78, trung bình 71,8 tuổi. Có 87,5% bệnh nhân có các bệnh kèm theo. Nguyên nhân tổn khuyết là sau cắt bỏ ung thư (56,3%), hoại tử sau xạ trị (25%) và tái tạo bằng vạt tự do thất bại (18,7%). Tổn khuyết phức hợp chiếm tỷ lệ 68,7%. Các vạt cơ ngực lớn có chiều rộng từ 6-13cm, chiều dài từ 12-22cm, cuống vạt dài trung bình 18,3cm. Không có vạt nào hoại tử toàn bộ, có 2 vạt hoại tử một phần (12,5%), 5 vạt không liền vết mổ kỳ đầu (31,3%). Có 68,8% bệnh nhân hài lòng và rất hài lòng. Kết luận: Sử dụng vạt da cơ ngực lớn trong tái tạo tổn khuyết lớn vùng đầu cổ là một kỹ thuật dễ thực hiện, an toàn, tỷ lệ thành công cao. Kỹ thuật được chỉ định cho những bệnh nhân có nhiều bệnh kết hợp, khi không có điều kiện thực hiện kỹ thuật vi phẫu hoặc đã tạo hình bằng vạt tự do thất bại.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hueston JT, McConchie IH (1968) A compound pectoral flap. Aust N Z J Surg 38: 61-63.
2. Ariyan S (1979) The pectoralis major myocutaneous flap. A versatile flap for reconstruction in the head and neck. Plast Reconstr Surg 63: 73-81.
3. Dhiwakar M, Nambi G (2013) Extended pectoralis major myocutaneous flap in head and neck reconstruction. World J Otorhinolaryngol 3(3): 108-113.
4. Nguyễn Đình Tùng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Nhật Huy, Nguyễn Xuân Hùng, Lê Kim Hồng, Trần Ngọc Huy, Phạm Như Hiệp (2018) Nhận xét bước đầu về các trường hợp ung thư lưỡi được phẫu thuật tái tạo bằng vạt da cơ ngực lớn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tạp chí Y học Lâm sàng - Số 52/2018; tr. 66-70.
5. Leite AK, de Matos LL, Belli M et al (2014) Pectoralis major myocutaneous flap for head and neck reconstruction: Risk factors for fistula formation. Acta Otorhinolaryngol Ital 34(6): 389-393.
6. Kang SK, Qamar SN, Khan IM et al (2023) 10-Year Experience with the modified pectoralis major flap: The use of the deltopectoral flap to reduce skin tension. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 75, 358-365.