Mối liên quan giữa chỉ số Peguero-Lo Presti trên điện tâm đồ với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 lọc máu chu kỳ

  • Nguyễn Thị Thanh Hải Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Nam Giang Bệnh viện Quân y 211
  • Phạm Quốc Toản Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Duy Toàn Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Chỉ số Peguero-Lo Presti, bệnh thận mạn, phì đại thất trái

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa chỉ số Peguero-Lo Presti với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 5 lọc máu chu kỳ. Đối tượng và phương pháp: 75 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận mạn tính theo tiêu chuẩn KDIGO 2012. Tính chỉ số Peguero-Lo Presti trên điện tâm đồ. Kết quả: Chỉ số Peguero-Lo Presti chẩn đoán phì đại thất trái trên điện tâm đồ so với LMVI đạt độ nhạy là 73,3% và độ đặc hiệu là 80%. Chỉ số Peguero-Lo Presti ở nhóm tăng huyết áp lớn hơn nhóm không tăng huyết áp (p<0,05), nhưng không có sự khác biệt giữa nhóm có thiếu máu hay nhóm có giảm albumin. Có sự tương quan thuận giữa chỉ số Peguero-Lo Presti với LVMI (r = 0,575 với p<0,05). Kết luận: Chỉ số Peguero-Lo Presti có mối liên quan với tình trạng phì đại thất trái ở bệnh nhân BTM tính giai đoạn 5.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K et al (2013) Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. The Lancet 382(9888): 260-272.
2. Peguero JG, Lo Presti S Perez J et al (2017) Electrocardiographic criteria for the diagnosis of left ventricular hypertrophy. Journal of the American College of Cardiology 69(13): 1694-1703.
3. Rodrigues TS, Azraai M, Crosthwaite A et al (2019) The Peguero-Lo Presti criteria improve the sensitivity of the electrocardiogram to diagnose left ventricular hypertrophy in patients with end-stage kidney disease. Heart, Lung Circulation 28: 324.
4. Porthan K, Kenttä T, Niiranen TJ et al (2019) ECG left ventricular hypertrophy as a risk predictor of sudden cardiac death. International Journal of Cardiology 276: 125-129.
5. Levin A, Stevens PE, Bilous RW et al (2013) Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney international supplements 3(1): 1-150.
6. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V et al (2015) Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 16(3): 233-270. https://doi.org/10.1093/ehjci/jev014 PMID: 25712077.
7. Mark DB and Wong JB (2005) Decision-making in clinical medicine. Harrisons Principles Of Internal Medicine 16(1): 6.
8. Rodrigues TS, Azraai M, Crosthwaite A et al (2019) The Peguero-Lo Presti criteria improve the sensitivity of the electrocardiogram to diagnose left ventricular hypertrophy in patients with end-stage kidney disease. Heart, Lung Circulation 28: S324.
9. Braunisch MC, Gundel P, Werfel S et al (2022) Electrocardiographic parameters of left ventricular hypertrophy and prediction of mortality in hemodialysis patients. Journal of Nephrology 35(1): 233-244.
10. Tiron C, Ramos R, Iglesies J et al (2021) The Peguero–Lo Presti ECG criteria improve diagnostic accuracy of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy patients. Journal of Cardiovascular Medicine 22(12): 946-947.