Đánh giá hiệu quả chống đông bằng heparin theo phác đồ của Hệ thống y tế UMC trong kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể

  • Phạm Đăng Thuần Trường Đại học Y dược Thái Bình
  • Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Main Article Content

Keywords

Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, thuốc chống đông, heparin

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chống đông bằng heparin theo phác đồ của Hệ thống y tế UMC (UMC Health System) trong kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đối tượng và phương pháp:
80 bệnh nhân điều trị ECMO được chống đông bằng heparin theo phác đồ của Hệ thống y tế UMC. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp tiến cứu. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân nữ là 58,8%, thời gian cần hỗ trợ VA-ECMO và VV-ECMO với giá trị trung vị tương ứng là 7 (5-9) ngày và 9 (6-10) ngày. Tỉ lệ bệnh nhân ECMO sống xuất viện là 43,8%. Tỉ lệ xét nghiệm ACT đạt đích điều trị theo phác đồ ở mức cao (74,4%). Giá trị ACT trung bình là 179,3 ± 8,8s với liều heparin TB 10,8 ± 5,1UI/kg/h. Có sự khác biệt về liều heparin và giá trị ACT giữa các nhóm chảy máu (p<0,05). Tỉ lệ bệnh nhân có huyết khối và DIC tương ứng là 8,75% và 21,3%; không ghi nhận trường hợp nào bị tắc màng ECMO. Kết luận: Phác đồ chống đông bằng heparin của Hệ thống y tế UMC bước đầu cho thấy hiệu quả chống đông màng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Zeibi Shirejini S, Carberry J, McQuilten ZK et al (2023) Current and future strategies to monitor and manage coagulation in ECMO patients. Thromb J 21(1): 11.
2. Nunez JI, Gosling AF, O'Gara B et al (2022) Bleeding and thrombotic events in adults supported with venovenous extracorporeal membrane oxygenation: An ELSO registry analysis. Intensive Care Med 8(2): 213-224.
3. Krueger K, Schmutz A, Zieger B, Kalbhenn J (2016) Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation With Prophylactic Subcutaneous Anticoagulation Only: An Observational Study in More Than 60 Patients. Artificial Organs.
4. UMC Health System (2016) Adult ECMO Heparin Infusion Guidelines. ,
5. Intensivist RS and Frantzis P (2009) Royal Adelaide Hospital General ICU ECMO Guidelines, Jo Buttery. Nurse Educator.
6. Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Anh Trí (2015)
Đông máu rải rác trong lòng mạch. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một bệnh lý huyết học, tr. 139-141.
7. McMichael ABV, Ryerson LM, Ratano D et al (2022) 2021 ELSO Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines. ASAIO J 68(3): 303-310.
8. Colman E, Yin EB, Laine G et al (2019) Evaluation of a heparin monitoring protocol for extracorporeal membrane oxygenation and review of the literature. J Thorac Dis 11(8): 3325-3335.
9. Đào Xuân Cơ (2016) Đánh giá hiệu quả phác đồ chống đông bằng heparin trong kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) của khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y Học Việt Nam, tháng 10 - Số 2, tr. 144-149.
10. Mazzeffi MA, Tanaka K, Roberts A, Rector R, Menaker J, Kon Z, Deatrick KB, Kaczorowski D, Griffith B, Herr D (2019) Bleeding, thrombosis, and transfusion with two heparin anticoagulation protocols in venoarterial ECMO patients. J Cardiothorac Vasc Anesth 33(5): 1216-1220.
11. Bembea MM, Annich G, Rycus P et al (2013) Variability in anticoagulation management of patients on extracorporeal membrane oxygenation: An international survey. Pediatr Crit Care Med 14(2): 77-84.
12. Chang X, Li X, Guo Z et al (2016) Analysis of complications in 61 extracorporeal membrane oxygenation cases. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 54 (5): 384-388.