Kết quả bước đầu điều trị sẹo lồi bằng laser CO2 phối hợp với tiêm botulinum toxin type A nội sẹo

  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Thị Y Vân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sẹo lồi, laser CO2, botulinum toxin type A

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị sẹo lồi bằng laser CO2 phối hợp với tiêm botulinum toxin type A (Botox A) nội sẹo. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả can thiệp lâm sàng không nhóm chứng trên 22 bệnh nhân sẹo lồi được điều trị bằng laser CO2 phối hợp với tiêm botox A nội sẹo. Mỗi bệnh nhân được điều trị 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng. Kết quả: Sự thay đổi lâm sàng theo điểm Vancouver Scar Scale (VSS) như sau: Tại thời điểm chưa tiêm (T0) điểm sắc tố: 2 ± 0, điểm mạch máu: 2,68 ± 0,477; điểm độ cứng: 3,05 ± 0,844; điểm độ dày: 2,18 ± 0,501. Kết thúc 3 lần điều trị (T3) sau 1 tháng các kết quả tương ứng lần lượt là: 1,41 ± 0,854; 1,73 ± 6,13; 1,73 ± 0,613; 1,41 ± 0,80 (p<0,05). Kết quả chung, tại thời điểm chưa tiêm (T0), theo VSS là 9,91 ± 1,411; sau 3 tháng điều trị (T3) là 6,27 ± 2,292 (p<0,05). Hầu hết bệnh nhân đều hài lòng (36,4%) và rất hài lòng (27,3%) khi được can thiệp bằng phương pháp này. Kết luận: Điều trị bệnh nhân sẹo lồi bằng laser CO2 phối hợp tiêm botox A nội sẹo cho kết quả khả quan, có thể là một giải pháp hiệu quả để điều trị sẹo lồi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Berman B, Maderal A, Raphael B (2017) Keloids and hyperthropic scars: Pathophysiology, classification and treatment. Dermatol surg off Publ Am Soc Dermatol Surg Al 1: 3-18.
2. Li J, Wu XY, Chen XD (2017) Observation on clinical efficacy of intralesional injection of glucocorticoid combined with Botulium toxin type A and its clinical application. Zhonghua Shao Shang Za Zhi Chin J Burns 33(4): 254-256.
3. Rasaii S, Sohrabian N, Gianfaloni S et al (2019) Intralestional triamcinolone alone or in combination with Botulium toxin A is ineffective for the treatment of formed keloid scar: A double blind controlled pilot study. Dermatol Ther 32(2): 12781.
4. Tawfik AA, Ali RA (2022) Evaluation of botulinum toxin type A for treating post burn hypertrophic scars and keloid in children: An intra-patient randomized controlled study. Journal of Cosmetic Dermatology 22(4): 1149-1432.
5. Kasyanju Carrero LM, Ma WW, Liu HF, Yin XF, Zhou BR (2018) Botulinum toxin type A for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids: Updated review. Journal of Cosmetic Dermatology 18(1): 10-15.
6. Byun HJ, Park JH, Lee JH (2021) Combination treatment of intra/perilesional Botulinum Toxin-A injection and ablative fractional laser for better clinical outcomes of hypertrophic fibrotic thyroidectomy scars following fractional ablative laser resurfacing. Ann Dermatol 33(2): 170-177.
7. Sullivan T, Smith J, Kermode J, Mclver E & Courtemanche DJ (1990) Rating the burn scar. Journal of Burn Care & Rehabilitation 11(3): 256-260.
8. Khopkar U, Garg G & Sao P (2011) Effect of carbon dioxide laser ablation followed by intralesional steroids on keloids. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery 4(1): 2.
9. Omi T, Numano K (2014) The role of the CO2 Laser and fractional CO2 Laser in dermatology. Laser Therapy 3(1): 49-60.
10. Joe Niamtu et al (2023) Comestic Facial Surgery, Chap 9, Third edition, Elsenvier Inc: 639.
11. Thornton NJ, Garcia BA, Hoyer P, Wilkerson MG (2021) Keloid Scars: An updated review of combination therapies. Cureus 13(1).