Kết quả điều trị bệnh vảy nến thể mảng mức độ vừa nặng bằng ustekinumab tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Lưu Ngọc Vi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Quỳnh Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Phương Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Minh Châu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phùng Thị Lan Hương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Vảy nến, ustekinumab

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của ustekinumab trên bệnh nhân có vảy nến thể mảng mức độ
vừa-nặng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu; 14 bệnh nhân (nam hoặc nữ) có độ tuổi ≥ 18 có bệnh vảy nến thể mảng mức độ vừa-nặng; được điều trị tiêm dưới da ustekinumab 45mg tại tuần
0, 4, 16, 28. Đánh giá hiệu quả điều trị tại tuần 4, 16, 28 với tỷ lệ cải thiện PASI 75, PASI 90, PASI 100 và sự thay đổi chỉ số chất lượng cuộc sống (DLQI). Kết quả: Tại tuần 16, tỷ lệ bệnh nhân đạt PASI 75 là 50%, PASI 90 là 28,6%, có 35,7% bệnh nhân đạt DLQI 0/1. Hiệu quả điều trị duy trì đến tuần 28. Không quan sát thấy các tác dụng không mong muôn nghiêm trọng của thuốc. Tại tuần 28, có 1 bệnh nhân với PASI < 50% đã được ngừng điều trị ustekinumab. Kết luận: Ustekinumab là một thuốc điều trị có hiệu quả, dung nạp tốt trên bệnh nhân mắc bệnh vảy nến thể mảng mức độ vừa-nặng trong suốt 28 tuần.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bu J, Ding R, Zhou L, Chen X, Shen E (2022) Epidemiology of psoriasis and comorbid diseases: A narrative review. Front Immunol 13: 880201.
2. Papp KA, Langley RG, Lebwohl M, Krueger GG, Szapary P, Yeilding N, Guzzo C, Hsu MC, Wang Y, Li S, Dooley LT, Reich K; PHOENIX 2 study investigators (2008) Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis:
52-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 2). Lancet 371(9625): 1675-1684.
3. Tsai TF, Ho JC, Song M, Szapary P, Guzzo C, Shen YK, Li S, Kim KJ, Kim TY, Choi JH, Youn JI; PEARL Investigators (2011) Efficacy and safety of ustekinumab for the treatment of moderate-
to-severe psoriasis: A phase III, randomized,
placebo-controlled trial in Taiwanese and Korean patients (PEARL). J Dermatol Sci 63(3): 154-163.
4. Gil-Sierra MD, Ríos-Sánchez E and Briceño-Casado, MDP (2020) Use of ustekinumab after other biological therapies in moderate-severe psoriasis: Real long-term data. Farm Hosp 44(5): 218-221.
5. Igarashi A, Kato T, Kato M, Song M, Nakagawa H; Japanese Ustekinumab Study Group (2012) Efficacy and safety of ustekinumab in Japanese patients with moderate-to-severe plaque-type psoriasis: Long-term results from a phase 2/3 clinical trial. J Dermatol 39(3): 242-252.
6. Krueger GG, Langley RG, Leonardi C, Yeilding N, Guzzo C, Wang Y, Dooley LT, Lebwohl M; CNTO 1275 Psoriasis Study Group (2007) A human interleukin-12/23 monoclonal antibody for the treatment of psoriasis. N Engl J Med 356(6):
580-592.
7. Lee HY, Woo CH and Haw S (2017) Paradoxical flare of psoriasis after ustekinumab therapy.
Ann Dermatol 29(6): 794-795.
8. Leonardi CL, Kimball AB, Papp KA, Yeilding N, Guzzo C, Wang Y, Li S, Dooley LT, Gordon KB; PHOENIX 1 study investigators (2008) Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis:
76-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). Lancet 371(9625): 1665-1674.
9. Zhu X, Zheng M, Song M, Shen YK, Chan D, Szapary PO, Wang B; LOTUS Investigators (2013) Efficacy and safety of ustekinumab in Chinese patients with moderate to severe plaque-type psoriasis: Results from a phase 3 clinical trial (LOTUS). J Drugs Dermatol 12(2): 166-74.