Một số đặc điểm giải phẫu mạch máu của cánh gà Tam Hoàng tươi ứng dụng trong đào tạo siêu vi phẫu

  • Vũ Mạnh Hùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Huy Cảnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hoàng Thị Thanh Xuân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Thị Ngân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Siêu vi phẫu, mô hình cánh gà

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm giải phẫu mạch máu của cánh gà Tam Hoàng tươi ứng dụng trong đào tạo siêu vi phẫu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 30 cánh gà Tam Hoàng trưởng thành tươi, các mạch máu gồm: Động mạch quay, động mạch cánh tay sâu, động mạch bên quay, động mạch bên trụ, động mạch gan tay, nhánh nông động mạch trụ, tĩnh mạch trụ sâu, tĩnh mạch cánh tay sâu, tĩnh mạch bên quay, tĩnh mạch bên trụ, tĩnh mạch dưới da trong, tĩnh mạch dưới da ngoài. Kết quả: Tổng số 360 mạch máu đều có đặc điểm về nguyên uỷ, đường đi, tận cùng hằng định. Tất cả các mạch máu có trung bình đường kính ngoài nhỏ hơn 0,8mm. Trung bình đường kính ngoài lớn nhất là tĩnh mạch trụ sâu (0,75 ± 0,12mm), nhỏ nhất là nhánh nông động mạch trụ (0,26 ± 0,07mm). Động mạch quay có trung bình chiều dài lớn nhất (64,73 ± 4,05mm), động mạch cánh tay sâu có trung bình chiều dài nhỏ nhất (24,53 ± 2,53mm). Trung bình khoảng cách giữa 2 nhánh bên kế tiếp nhau dài nhất trên tĩnh mạch trụ sâu (14,07 ± 2,23mm), ngắn nhất trên tĩnh mạch dưới da trong (6,69 ± 0,96mm). Kết luận: Mô hình các mạch máu trên cánh gà có đặc điểm giải phẫu phù hợp cho đào tạo siêu vi phẫu.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Badash I, Gould DJ, Patel KM (2018) Supermicrosurgery: History, Applications, Training and the Future. Frontiers in Surgery 5: 23.
2. Chen WF, Eid A, Yamamoto T, Keith J, Nimmons GL, Lawrence WT (2014) A novel supermicrosurgery training model: The chicken thigh. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 67(7): 973-978.
3. Hayashi K, Hattori Y, Yii Chia DS, Sakamoto S, Marei A, Doi K (2018) A supermicrosurgery training model using the chicken mid and lower wing. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery: 71.
4. Koshima I, Inagawa K, Urushibara K, Moriguchi T (1998) Paraumbilical perforator flap without deep inferior epigastric vessels. Plast Reconstr Surg 102(4): 1052-1057.
5. Nagase T, Gonda K, Inoue K, Higashino T, Fukuda N, Gorai K, Mihara M, Nakanishi M, Koshima I (2005) Treatment of lymphedema with lymphaticovenular anastomoses. Int J Clin Oncol 10(5): 304-310.
6. Navia A, Tejos R, Yañez R, Cuadra A, Dagnino B (2022) Optimizing the Chicken Wing Anatomy: Nomenclature Review and Description for Microsurgery and Supermicrosurgery Training. Journal of Reconstructive Microsurgery 38(9): 1-2.
7. Seki Y, Kajikawa A (2021) Fundamental and essential techniques for supermicrosurgical lymphaticovenular anastomosis: The art of Isao Koshima’s supermicrosurgery. Plastic and Aesthetic Research 8: 44.