Mối liên quan của sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim 2D với một số đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim ở bệnh nhân phẫu thuật thay van động mạch chủ được theo dõi sau 6 tháng

  • Trần Thị Ngọc Lan Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Trần Văn Riệp Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Nguyễn Đức Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Van ĐMC, thay van ĐMC, sức căng dọc thất trái, siêu âm đánh dấu mô

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan của sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim 2D với một số đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim ở bệnh nhân phẫu thuật thay van động mạch chủ được theo dõi sau 6 tháng. Đối tượng và phương pháp: 96 bệnh nhân hẹp van động mạch chủ khít (HC) và 74 bệnh nhân hở van động mạch chủ nhiều (HoC) được phẫu thuật thay van động mạch chủ (ĐMC); tuổi trung bình 60,9 ± 10,6 năm; 59,4% giới nam. Các biến nghiên cứu gồm mức độ khó thở (theo phân loại NYHA), phân suất tống máu trên siêu âm tim (EF), sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim 2D (GLS). Kết quả: (1) Bệnh nhân có sức căng dọc thất trái càng giảm thì phân loại NYHA càng cao; p<0,001; (2) Điểm cắt tách biệt để tiên lượng NYHA 1 sau 6 tháng phẫu thuật thay van của chỉ số GLS là -15,65% ở nhóm HC và -14,0% ở nhóm HoC; (3) có sự tương quan giữa GLS và EF ở cả 2 nhóm bệnh nhân: Nhóm HC (R = 0,776; p<0,001), nhóm HoC (R = 0,883; p<0,001). Kết luận: (1) GLS giảm liên quan đến mức độ khó thở theo phân loại NYHA tăng; (2) GLS có giá trị tiên lượng gia tăng so với EF trong việc xác định độ NYHA sáu tháng sau khi thay van ĐMC; (3) GLS tương quan với EF ở cả 2 nhóm bệnh nhân HC và HoC

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Alashi A, Khullar T, Mentias A, Gillinov AM, Roselli EE, Svensson LG, Popovic ZB, Griffin BP, Desai MY (2020) Long-term outcomes after aortic valve surgery in patients with asymptomatic chronic aortic regurgitation and preserved LVEF: Impact of baseline and follow-up global longitudinal strain. JACC Cardiovasc Imaging 13(1): 12-21.
2. Carasso S, Cohen O, Mutlak D, Adler Z, Lessick J, Aronson D, Reisner SA, Rakowski H, Bolotin G, Agmon Y (2011) Relation of myocardial mechanics in severe aortic stenosis to left ventricular ejection fraction and response to aortic valve replacement. Am J Cardiol 107(7): 1052-1057.
3. Dahl JS, Videbæk L, Poulsen MK, Rudbæk TR, Pellikka PA, Møller JE (2012) Global strain in severe aortic valve stenosis: relation to clinical outcome after aortic valve replacement. Circ Cardiovasc Imaging. 5(5): 613-620.
4. Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F, Gohlke-Bärwolf C, Levang OW, Tornos P, Vanoverschelde JL, Vermeer F, Boersma E, Ravaud P, Vahanian A (2003) A prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur Heart J 24(13): 1231-1243.
5. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU (2015) Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr 28(1): 1-39.
6. Ternacle J, Berry M, Alonso E, Kloeckner M, Couetil JP, Randé JL, Gueret P, Monin JL, Lim P (2013) Incremental value of global longitudinal strain for predicting early outcome after cardiac surgery. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 14(1): 77-84.
7. Zhu D, Ito S, Miranda WR, Nkomo VT, Pislaru SV, Villarraga HR, Pellikka PA, Crusan DJ, Oh JK (2020) Left ventricular global longitudinal strain is associated with long-term outcomes in moderate aortic stenosis. Circ Cardiovasc Imaging 13(4).
8. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D et al (2022) 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology 79(17): 263-421.
9. Nguyễn Lân Việt và Phạm Việt Tuân (2010) Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian 5 năm (2003-2007). Tạp chí Tim mạch học Việt Nam 52.