Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại ở bệnh nhân hồi sức tích cực

  • Hà Viết Ngọc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
  • Mai Văn Cường Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
  • Phùng Quang Tùng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
  • Lê Văn Nhâm Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Main Article Content

Keywords

Cai thở máy, chỉ số thở nhanh nông, điểm Glasgow

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, thông số máy thở ở người bệnh chuẩn bị cai thở máy và xác định một số yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại. Đối tượng và phương pháp: 26 bệnh nhân thở máy xâm nhập, tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2023, được tiến hành 31 lần cai thở máy. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thông số máy thở trước cai thở máy được so sánh giữa hai nhóm cai thở máy thành công và thất bại. Một số yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại được xác định bằng thuật toán hồi quy. Kết quả: Giá trị trung vị của tuổi bệnh nhân là 78,5 (72,5; 84,5) tuổi. Nam giới chiếm 53,8%. Tỉ lệ cai thở máy thất bại là 32,3%. Các yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại: Glasgow < 10 (OR = 6,375), điểm APACHE II (OR = 1,318), tần số thở (OR = 1,756) và chỉ số thở nhanh nông (RSBI) (OR = 1,085). Kết luận: Điểm Glasgow < 10, điểm APACHE II, tần số thở và RSBI là những yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vũ Hoàng Phương (2020) Predictive value of the negative inspiratory force index as a predictor of weaning success: A cross-sectional study. Acute Crit Care 35(4): 279-285.
2. Bien Udos S, Souza GF, Campos ES, Farah de Carvalho E, Fernandes MG, Santoro I, Costa D, Arena R, Sampaio LM (2015) Maximum inspiratory pressure and rapid shallow breathing index as predictors of successful ventilator weaning. J Phys Ther Sci 27(12): 3723-377.
3. Boles JM, Bion J, Connors A, Herridge M, Marsh B, Melot C, Pearl R, Silverman H, Stanchina M, Vieillard-Baron A, Welte T (2007) Weaning from mechanical ventilation. Eur Respir J 29(5): 1033-1056.
4. Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, Ouellette DR, Schmidt GA, Truwit JD, Burns SM, Epstein SK, Esteban A, Fan E, Ferrer M, Fraser GL, Gong MN, Hough CL, Mehta S, Nanchal R, Patel S, Pawlik AJ, Schweickert WD, Sessler CN, Strøm T, Wilson KC, Morris PE; ATS/CHEST Ad Hoc Committee on Liberation from Mechanical Ventilation in Adults (2017) An Official American Thoracic Society/American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. American journal of respiratory and critical care medicine 195(1): 120-133.
5. Papanikolaou J, Makris D, Saranteas T, Karakitsos D, Zintzaras E, Karabinis A, Kostopanagiotou G, Zakynthinos E (2011) New insights into weaning from mechanical ventilation: Left ventricular diastolic dysfunction is a key player. Intensive Care Med 37(12): 1976-1985.
6. Torrini F, Gendreau S, Morel J, Carteaux G, Thille AW, Antonelli M, Mekontso Dessap A (2021) Prediction of extubation outcome in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. Critical care (London, England) 25(1): 391.
7. Wu YK, Kao KC, Hsu KH, Hsieh MJ, Tsai YH (2009) Predictors of successful weaning from prolonged mechanical ventilation in Taiwan. Respir Med 103(8): 1189-1195.