Căn cứ quyết định số 81/QĐ-VNC ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Tạp chí Y Dược lâm sàng 108; Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 thông báo một số điều chỉnh quan trọng về thể lệ gửi bài báo trên Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 như sau:

Xem toàn văn thể lệ: tại đây