Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của tác giả

1. Tác giả bài báo phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước pháp luật, Ban Biên tập Tạp chí, phản biện xã hội, các quy định liên quan về nội dung, chất lượng, các khía cạnh về liêm chính khoa học, tính hợp pháp và bản quyền của bài báo.

2. Khi xảy ra khiếu nại, đơn thư, phản biện xã hội... về nội dung bài báo, tác giả bài báo phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin liên quan khi Ban Biên tập liên hệ. Hội đồng Biên tập Tạp chí sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và quyết định cuối cùng về việc rút hay tiếp tục đăng bài báo trên Tạp chí.

3. Thứ tự tên của các tác giả được sắp xếp theo quy định, vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng góp đối với công trình công bố trong bài báo. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự các tác giả của bài viết và tên của các đồng tác giả. Tác giả đứng tên đầu và tác giả liên hệ được mặc định là tác giả chính.

4. Các tác giả nêu rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cùng cam kết không xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm khi liệt kê đơn vị công tác, đơn vị nghiên cứu… của các thành viên nhóm nghiên cứu, bảo đảm trung thực theo đúng các quy định công bố của các đơn vị đó. Bản thảo phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo. Tác giả sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu đưa thông tin của cá nhân không tham gia vào quá trình nghiên cứu vào tác giả bài báo.

5. Tác giả (nhóm tác giả) có quyền giới thiệu 1 đến 3 người phản biện cho bài viết nhưng việc chọn người phản biện là do Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập quyết định.

6. Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài viết theo yêu cầu của Phản biện và Ban biên tập Tạp chí. Trong trường hợp tác giả không đáp ứng thời gian chỉnh sửa theo đề nghị của Ban Biên tập thì Ban Biên tập thông báo cho tác giả biết và Tạp chí không cam kết về thời gian trả lời quyết định duyệt đăng/từ chối đăng như quy định tại Điều 12. Nếu tác giả gửi bài không phản hồi thông tin liên hệ của Ban Biên tập trong 04 ngày làm việc thì được hiểu là không tiếp tục quy trình gửi bài báo, Ban Biên tập có quyền từ chối bài báo.

7. Tác giả không được phép gửi bản thảo đến tạp chí khác trong khi chưa có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban Biên tập Tạp chí và phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài báo trùng lặp với Tạp chí khác (nếu có); không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tiếp xúc với phản biện trong quá trình phản biện bài viết.

8. Đối với bài báo tiếng Anh, Tác giả có quyền gửi kèm bản dịch đầy đủ hoặc tóm tắt bằng tiếng Việt cho Ban Biên tập.

9. Tác giả được quyền rút lại bản thảo bài báo hoặc bổ sung, điều chỉnh thông tin bài báo trong vòng 4 ngày làm việc sau khi Ban Biên tập nhận được bản thảo.